Tema:

LETNO POROČANJE ZA ZASEBNI SEKTOR

Letni obračuni in poročanje za zasebni sektor

SRS 2016 so poenotili obliko računovodskih izkazov organizacij zasebnega sektorja. Različno je le še izkazovanje postavk kapitala in poslovnega izida. Poenotenje izkazov je omogočilo tudi lažje zbiranje podatkov iz letnih poročil za statistiko in javno objavo. Podatki za davčne in druge namene so se enotno oddajali že doslej. Roki za oddajo poročil in obračunov ostajajo nespremenjeni.

Prehod s SRS 2006 na SRS 2016 in preračun primerjalnih podatkov

Organizacije so z uvedbo novih standardov morale letos narediti prehod s SRS 2006 na SRS 2016. Na dan 1. januarja 2016 ali na prvi dan poslovnega leta, ki se začne po tem datumu, so prerazporedile postavke posameznih sredstev in obveznosti kot posledico sprememb bilančnih shem in sprememb merjenja postavk. Zaradi spremenjene sheme so prerazporedile tudi postavke izkaza poslovnega izida za leto 2015.

Obvezno poročanje za odmero dohodnine za leto 2016

Fursu je treba poslati podatke o celoletnih dohodkih, ki so oproščeni dohodnine, o prostovoljnem pokojninskem zavarovanju zaposlenih, o prenosih kapitalskih deležev in o izplačilih dohodkov za osebno dopolnilno delo. O prenosih kapitalskih deležev bodo letos prvič poročali tudi notarji. Po novem bo treba poročati tudi o vplačanih prispevkih za premostitveno zavarovanje športnikov in o dohodnine oproščenih dohodkih iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti. Za plačilne zastopnike pa je prenehala obveznost pošiljanja podatkov o obrestih, izplačanih nerezidentom.

DDV od nastanitev ter najema in uporabe nepremičnin

Razlikovanje med storitvami nastanitve ter najema in uporabe nepremičnin je z vidika DDV zelo pomembno. Je pa tudi precej kompleksno in zapleteno. Glede na opredeljeno vrsto storitve zavezanec namreč določi državo obdavčitve, davčno stopnjo in možnost oprostitve, ki vpliva na pravico do odbitka DDV. Zakonodajalec med obravnavanimi storitvami ni postavil jasne ločnice, zato je Zveza RFR v tem sestavku zbrala vrsto napotkov, ki bodo zavezancem v pomoč.

Poročila o DDV za leto 2016

V Sloveniji pripravljanje letnih obračunov DDV ni predpisano. Kljub temu morajo zavezanci za preteklo leto pripraviti nekatera letna poročila, povezana z DDV. Fursu jih oddajo januarja. Poročila za leto 2016 morajo torej predložiti na začetku leta 2017, med njimi denimo o plačani realizaciji, prodaji na daljavo in obračunanem pavšalnem nadomestilu.

Naš poklic skrbi za red in disciplino in daje verodostojne podatke za upravljanje

Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije letos praznuje 60 let delovanja. Ob tej visoki obletnici bomo v reviji IKS objavili vrsto sestavkov, ki predstavljajo zgodovino pa tudi cilje in vizijo Zveze RFR. Pogovarjali se bomo z zanimivimi posamezniki, ki so odigrali pomembno vlogo pri razvoju računovodstva in financ.Zveza RFR je uradno nastala 12. decembra 1957, ko se je 3.000 računovodskih delavcev iz vse Slovenije udeležilo ustanovne skupščine. Ustanovljeno je bilo Združenje knjigovodij Slovenije. Zbor je sklical iniciativni odbor, ki je štel 20 članov. Med njimi je bila tudi naša sogovornica, Jelka Kompare, ki je bila po ustanovitvi Zveze RFR izvoljena v nadzorni odbor. Edina še živeča ustanovna članica danes šteje 94 let. Pri Zvezi RFR je delovala vse do leta 2008.

Prvi koraki

Začetek leta je tradicionalno namenjen odpiranju novih zgodb. V službi – pa tudi doma – izkoristimo svežino in zanos zgodnjih januarskih dni in se lotimo velikih načrtov, tudi tistih, s katerimi smo zaradi zbiranja poguma dlje časa odlašali.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS