Izredni odpis opredmetenih osnovnih sredstev pri uporabnikih v javnem sektorju

Uporabniki v javnem sektorju morajo pri izrednem odpisu opredmetenih osnovnih sredstev paziti na dve posebnosti. Prva je, da določeni uporabniki, ki imajo sredstva v upravljanju, prodajo opredmetena osnovna sredstva v tujem ali svojem imenu za tuj račun in na tak način obravnavajo tudi kupnino. Druga pa je način zmanjševanja knjigovodske vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev zaradi izrednega odpisa, ki je lahko v breme odhodkov ali v breme vira.

Knjiženje najpogostejših dogodkov pri finančnih naložbah

Finančne naložbe so različnih vrst, od naložb v lastniške in dolžniške vrednostne papirje do depozitov in danih posojil ter naložb v odvisne in pridružene organizacije ter skupne podvige. Računovodska obravnava nekaterih poslovnih dogodkov v zvezi s finančnimi naložbami je enaka, ne glede na to, v katero skupino organizacija naložbo razvrsti. Pri drugih pa razvrstitev v skupino vpliva na merjenje in vrednotenje.

Poročanje za statistiko finančnih računov za občine

Občine sodijo v sektor S.13 in so zavezane k poročanju za statistiko finančnih računov. To storijo, kadar njihova bilančna vsota ob koncu koledarskega leta znaša 8 milijonov evrov ali več. Med drugim poročajo o stanju finančnih sredstev in obveznosti na finančnih računih, o transakcijah in o vrednostnih spremembah v finančnih sredstvih. Podatki statistike finančnih računov se za namen kontrole in analize povezujejo z drugimi poročili, denimo premoženjsko bilanco.

Stalna poslovna enota za namene DDV

Pojem stalne poslovne enote je za namene DDV opredeljen v predpisih o DDV. Od pravilne opredelitve stalne poslovne enote je odvisen kraj obdavčitve. O tem, kako slovenski davčni zavezanci ugotavljajo obstoj stalne poslovne enote tujca v Sloveniji in kdaj to ugotavljanje morajo izpeljati, je Furs junija 2019 izdal novo publikacijo. Iz te izhaja, da zgolj sprejeti ID-številko za DDV, ki jo je tujemu naročniku storitve izdala druga država članica, in prevaliti davčno obveznost nanj, ne privede vedno do pravilne obdavčitve.

Zgledi obdavčitve dohodkov iz pogodbenih razmerij

Fizične osebe pogosto prejemajo dohodke iz različnih pogodbenih razmerij. Ti so obdavčeni z akontacijo dohodnine in prispevki za socialno varnost. Vendar so ti prispevki različni glede na vrsto dohodka. V nekaterih primerih so odvisni od velikosti dohodka za opravljeno delo, v drugih pa so predpisani v pavšalnem znesku.

Zgledi obdavčitve nekaterih vrst dohodkov iz premoženja in kapitala

Fizične osebe prejemajo tudi dohodke iz kapitala. Mednje spadajo dohodki iz obresti, dividend in dobička iz kapitala. Vsi so obdavčeni cedularno. Fizične osebe pa prejemajo tudi dohodek iz oddajanja premoženja v najem in dohodek iz prenosa premoženjske pravice. Prvi je obdavčen cedularno, drugi pa sintetično. To pomeni, da se vključi v letno obdavčitev z dohodnino.

Poslovanje v negotovem okolju

Pri razmišljanju o davkih najprej pomislimo na obrabljeno šalo o gotovosti davkov in smrti. Vendarle vsi, ki poslujejo, od davčnega sistema poleg neizogibnosti davčne obveze pričakujejo tudi stanovitnost davčnih pravil. 


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS