Nekratkoročna sredstva za prodajo

Nekratkoročna sredstva, namenjena prodaji, morajo podjetja v bilanci stanja razvrstiti v postavko Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo. Ker SRS tovrstnih sredstev posebej ne opredeljujejo, morajo podjetja uporabljati določbe MSRP 5.

Pravice in obveznosti, povezane z delovnim časom

Ko delavci in delodajalci sklepajo delovna razmerja, so poleg določitve vrste dela in plačila ključne sestavine dogovora še delovni čas in njegova razporeditev, odmori in počitki, plačane odsotnosti z dela in drugo. Ne glede na to, ali so določbe o delovnem času urejene že v pogodbi o zaposlitvi ali pa se ta sklicuje na določbe zakonov, kolektivnih pogodb ali delodajalčevih splošnih aktov, morata delavec in delodajalec natančno poznati pravice in obveznosti, ki izhajajo iz teh določb.

Poročila o DDV za leto 2014

V Sloveniji pripravljanje letnih obračunov DDV ni predpisano, vendar pa morajo zavezanci za preteklo leto pripraviti nekatera letna poročila, povezana z DDV, in jih Fursu oddati v januarju. Kratek pregled predstavlja poročila za leto 2014, ki jih morajo zavezanci predložiti na začetku leta 2015.

Končni poračun odbitka DDV za leto 2014

Zavezanci z ID-številko, ki odbijajo DDV ob upoštevanju odbitnega deleža, bodo na začetku leta 2015 poračunali odbitek DDV preteklega leta. Tako bodo izračunali končni odbitek za leto 2014, poračunali odbitek za leto 2014 in začeli uporabljati končni delež za leto 2014 kot začasnega za leto 2015. Izračunane razlike odbitka bodo morali tudi računovodsko in davčno evidentirati.

Pošiljanje podatkov za odmero dohodnine

Podatke o dohodnine oproščenih celoletnih dohodkih, o prostovoljnem pokojninskem zavarovanju in o prenosih kapitalskih deležev moramo Fursu poslati do konca januarja za preteklo leto. Podatkov o dividendah, obrestih in najemninah, od katerih smo med letom plačali dokončen davek, ne pošiljamo niti Fursu niti prejemnikom dohodkov. Slednjim pošiljamo le podatke o dohodkih, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, in o dohodkih, ki so dohodnine oproščeni.

Zelo osebne številke

 Vsakdo izmed nas si bo iztekajoče se leto zapomnil na svoj način. Spomin je preudarno selektiven, saj nam poudari trenutke ugodja in sreče, tiste bolj trpke pa potisne v ozadje. Želim in upam, da vam bo pogled nazaj priklical predvsem prijetne misli.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS