Obnove opredmetenih osnovnih sredstev, uničenih v poplavah

Ob nedavnih poplavah se organizacije sprašujejo, kako naj pravilno pristopijo k obravnavi nastale škode na opredmetenih osnovnih sredstvih. Če so ta v celoti uničena, jih morajo organizacije izločiti iz poslovnih knjig v breme prevrednotovalnih poslovnih odhodkov. Če pa so poškodovana, morajo presoditi, ali so oslabljena. Če so imele škodo, ki je nastala na opredmetenih osnovnih sredstvih, zavarovano, prejeto zavarovalnino pripoznajo med poslovnimi prihodki.

Predlagane spremembe SRS 3 (2024)

Zaradi obsežnih sprememb SRS se je pristojna komisija Slovenskega inštituta za revizijo odločila predlagati nov standard, ki bo nosil letnico 2024. Večina sprememb se nanaša na spremenjeno razvrščanje drugih finančnih naložb v SRS 3.7. Se pa standard dopolnjuje z določbami glede odprave pripoznanja finančne naložbe in s pravili merjenja drugih naložb, kot so kriptovalute in plemenite kovine.

Povezane stranke po računovodskih predpisih

Povezane stranke ali povezane osebe? Sta termina sopomenki ali ne? Ni redko, da različni predpisi z različnimi besedami označujejo iste ali podobne stvari. Ali obratno – da skoraj z identičnimi besedami označujejo stvari, ki so sicer podobne, niso pa enake. Tako je tudi z omenjenima terminoma. Prvi izhaja iz Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, drugi se veže na računovodske standarde. In čeprav so povezane stranke lahko povezane osebe, pa pojma nista sopomenki.

Tema:

POVEZANE OSEBE

Katere osebe so povezane s tujimi subjekti

Povezane osebe določimo glede na zadostno kapitalsko povezavo in tudi, če je med njimi zadostna povezanost prek upravljanja, glasovalnih pravic ali nadzora. Povezane so prav tako osebe, pri katerih obstaja določena pogodbena ali poslovna povezava. Do povezanosti z drugim subjektom lahko pride tudi prek družinskih članov.

Odgovori na najpogostejše dileme pri vodenju evidence o izrabi delovnega časa

Kot smo že pisali, bodo delodajalci od 20. novembra 2023 morali voditi evidenco o izrabi delovnega časa v skladu z novimi pravili. Sestavek predstavlja odgovore na številna praktična vprašanja, ki smo jih zaznali v zadnje pol leta.

Solidarnostna delovna sobota in obvezni solidarnostni prispevek

Za delavce in organizacije je solidarnostna delovna sobota neobvezen ukrep, solidarnostni prispevek pa obvezen. Tega bodo plačali tisti, ki se ne bodo odločili za solidarnostno delovno soboto, ali tisti, pri katerih bo prispevek iz tega naslova manjši od obveznega solidarnostnega prispevka. Za druge pravne osebe, ki niso delodajalci, pa je njegova velikost odvisna od velikosti davčne osnove.

Popisna razlika

Jesen je čas popisov. Čas, ko naše zaznavanje, pogosto utemeljeno na priučenih postopkih, soočimo z realnostjo. In realnost je lahko kruta.

Za dober popis je ključno, da s preverjenimi metodami in tehnikami zaznamo dejansko stanje, ki ga nato primerjamo s samopodobo, ki jo o sebi ustvarjamo sproti, pod vplivom lastnih hotenj in na osnovi vplivov in odzivov okolja. V tem smislu je popis pogosto proces samospoznavanja in samorefleksije. 


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS