Obračun in knjiženje amortizacije v javnem sektorju

Uporabniki morajo obračunavati amortizacijo po predpisanih stopnjah, knjiženje stroškov amortizacije pa je odvisno predvsem od tega, ali so pokriti z ustvarjenimi prihodki ali ne. Če niso, se pokrijejo v breme obveznosti do virov sredstev. Stroški amortizacije ne morejo in ne smejo biti razlog za izkazovanje negativnega poslovnega izida pri določenih uporabnikih. Pri drugih uporabnikih pa amortizacija vedno obremenjuje obveznost do virov sredstev.

Tveganja in notranje kontrole v javnih vrtcih

Vrtec mesečno izdaja račune za oskrbo otrok, ki jih plačajo starši, občine in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Pri evidentiranju, obračunu in knjiženju je nujna vzpostavitev ustreznih notranjih kontrol. Nekatera tveganja, ki so jim vrtci izpostavljeni, so velika količina podatkov, neustrezno ravnanje z osebnimi podatki in neskladnosti s predpisi. Temu velja posebno pozornost nameniti zlasti ob vpisu otrok v vrtec in ob začetku šolskega leta.

Poraba in pokrivanje poslovnega izida pri določenih uporabnikih

Poraba poslovnega izida, ki ga ugotovijo določeni uporabniki po načelu poslovnega dogodka, ima podlago v statusnih predpisih in v aktu o ustanovitvi. Določeni uporabniki praviloma porabljajo ustvarjene presežke prihodkov za namene rasti in razvoja dejavnosti. A ustanovitelj lahko določi tudi drugače. Na drugi strani pa se mora primanjkljaj pokrivati z ustvarjenim presežkom prihodkov nad odhodki, lahko pa tudi z nakazilom ustanovitelja.

Kdo in kdaj bi moral uporabiti posebno ureditev za potovalne agencije

Davčni zavezanci, ki ponujajo potovanja in pri tem uporabljajo posebno ureditev za potovalne agencije, DDV obračunavajo le od dosežene razlike v ceni. Potovalna storitev je skupek storitev in blaga, nabavljenih od drugih davčnih zavezancev, ki je kot ena storitev zaračunana potniku. Slednji je lahko pravna ali fizična oseba. Posebna ureditev se na podlagi sodne prakse Sodišča EU uporablja tudi med potovalnimi agencijami.

Sodbe Sodišča EU na področju carin in DDV, sprejete v prvi polovici leta 2019

V prvi polovici leta 2019 je Sodišče EU sprejelo nekaj odločitev s področja uvrščanja blaga v kombinirano nomenklaturo. Poleg tega je odločalo v zadevah glede obveznosti dokazovanja carinskega statusa skupnostnega blaga, uveljavljanja pravice do oprostitve protidampinških dajatev in pravice davčnega organa do zbiranja osebnih podatkov pri preverjanju podeljenega statusa pooblaščenega gospodarskega subjekta.

Sodna praksa Sodišča EU v prvi polovici leta 2019

Sodišče EU je bilo v prvih šestih mesecih leta 2019 na področju sodb o DDV precej produktivno. Davčni zavezanci, pristojni organi in sodišča so dobili kar nekaj novih razlag glede kraja obdavčitve, odbitka in oprostitev DDV ter drugega. V razmislek pa bi slovenskim davčnim zavezancem tokrat lahko bila sodba o nastanku obveznosti za obračun DDV pri gradbenih storitvah. Ali ta obveznost nastane, ko je storitev končana ali ko je izdana gradbena situacija ali mogoče šele ob njeni potrditvi?

Zlate ribice

Poletje je tukaj in spodobi se, da uvodnik namenimo lahkotnejšim temam. Na primer igricam v ribniku, ki se jih igrajo politiki in državni uradniki z volivci.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS