Računovodska obravnava rezervacij za nagrade in odpravnine ob upokojitvi po ZDDPO-2S

Davčno priznavanje odhodkov rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi je za poslovno leto 2022 ugodnejše. Po prehodnih določbah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb se tovrstni odhodki v davčnem obračunu pripoznajo v obračunanem znesku, in ne le v velikosti 50 %, kot je veljalo pred spremembo. Kako pa naj ravna organizacija, ki v preteklih letih iz različnih razlogov rezervacij ni pripoznavala?

Usklajevanje terjatev in obveznosti pri določenih in drugih uporabnikih

Pred sestavitvijo računovodskih izkazov morajo organizacije v javnem sektorju stanje terjatev in obveznosti uskladiti z nasprotnimi strankami prek izpisa odprtih postavk. Pri neusklajenih stanjih mora vsaka stran najprej preveriti, kdaj je nastal premoženjskopravni zahtevek do nasprotne stranke. Takrat namreč, skladno z računovodskimi pravili, nastane terjatev ene stranke in obveznost druge. Neusklajenih stanj ni dovoljeno popravljati s knjiženjem v zunajbilančno evidenco.

Knjiženje državne pomoči za digitalni in zeleni prehod

Slovenija za spodbujanje trajnostnega poslovanja organizacijam zagotavlja različne oblike pomoči za digitalni in zeleni prehod. Prejem takih sredstev organizacija računovodsko obravnava kot državno pomoč. Ker so oblike te pomoči različne, ni mogoče predpisati enotne računovodske obravnave. Pripoznanje v poslovnih knjigah bo odvisno od tega, ali gre za državno pomoč, povezano s sredstvi ali s prihodki.

Najnovejše spremembe pri dohodnini od leta 2023

Znova so bile sprejete novosti in spremembe pri obdavčitvi z dohodnino za leto 2023. Najvišja dohodninska stopnja je spet 50 %. Manj ugodna je tudi obdavčitev pri normirancih. Najemnine so spet obdavčene po stopnji 25 % ob 10-odstotnih normiranih stroških. Dodana je določba o času pridobitve kapitala pri dokapitalizaciji iz sredstev družbe. Spremembe so tudi pri ugodnejši davčni obravnavi plačila za poslovno uspešnost.

Spremembe pri neobdavčenih zneskih povračil stroškov z letom 2023

Ponovno je prišlo do spremembe pri določitvi zneskov neobdavčenih povračil stroškov. Zdaj so bili povečani ti zneski za dnevnice za službena potovanja v Sloveniji, terenski dodatek, nadomestilo za ločeno življenje, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne pomoči ter nagrade za dijake in študente.

Novosti v davčnem postopku

Novela Zakona o davčnem postopku uvaja spremembe in novosti pri pobiranju obveznih dajatev. Poleg sprememb pri upravnem sodelovanju med davčnimi oblastmi različnih držav med drugim na novo uvaja tudi obvezno poročanje za operaterje digitalnih platform. Nadalje predpisuje tudi manjše spremembe in novosti na področjih davčne izvršbe, dajanju in razkrivanju zaupnih podatkov, elektronskem poslovanju in postopkih pobiranja posameznih davkov.

Kdaj je davek pameten?

Če želimo razvneti debato, nam ni treba narediti veliko več, kot le omeniti davke – takoj bomo slišali veliko zelo različnih mnenj. Hkrati bomo takoj opazili, da je strokovno utemeljene razmisleke težko ločiti od navijaške demagogije vplivnih družbenih skupin in volivcem všečnih zavajanj politikov.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS