Tema:

RAČUNOVODENJE PRI POSLOVNIH ENOTAH IN SEDEŽU PODJETJA

Računovodenje poslovne enote

Vodenje poslovnih knjig poslovne enote dviga veliko prahu med računovodji. Njihova mnenja so deljena predvsem pri obdavčitvi poslovne enote po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb. Računovodska in davčna obravnava poslovne enote je še najbolj podobna obravnavi odvisne družbe obvladujočega podjetja, razlika je le v tem, da poslovna enota nima kapitala.

Dana posojila in depoziti pri uporabnikih EKN

Knjiženje danih posojil in depozitov pri uporabnikih EKN je tesno povezano z dejstvom, da lahko omejeno plasirajo finančna sredstva drugim pravnim osebam, kar predvsem velja za določene uporabnike. Običajno so za plasiranje na voljo le prosta denarna sredstva, za katera veljajo posebni predpisi.

DDV pri dobavi knjig na različnih nosilcih

V zadnjih nekaj mesecih je Sodišče EU izdalo kar tri sodbe glede stopnje DDV pri dobavi knjig. Med državami članicami EU dobava knjig na različnih nosilcih ni bila enotno obravnavana, predvsem kar zadeva uporabo stopnje DDV. Mnoge države se namreč ne strinjajo, da so tiskane in elektronske knjige obdavčene po različnih davčnih stopnjah.

Komisijska prodaja blaga doma in v EU

Za prodajo blaga v svojem imenu za tuj račun se uporablja več izrazov. Komisijska prodaja običajno pomeni prodajo domačega blaga, prodaja iz tujine ali v tujino pa se imenuje konsignacijska prodaja. Pogosto komisionar odkupi blago, dano v komisijsko prodajo, in ga proda v svojem imenu za svoj račun, vendar odkupi le tisto blago, za katero najde kupca; tako prodajo mnogokrat imenujemo prodaja na odpoklic.

Opravljanje storitev v delovnem ali civilnem razmerju

Delo lahko izvajalec za naročnika opravlja na različnih pravnih podlagah, na primer na podlagi pogodbe o zaposlitvi, podjemne ali avtorske pogodbe, študentske napotnice, kot samostojni podjetnik oziroma v okviru opravljanja samostojnega poklica. Pri izbiri pravne podlage je treba izhajati iz dejanske narave opravljanja dela. Zakon o delovnih razmerjih primarno zahteva sklenitev delovnega razmerja, ostale oblike opravljanja dela pa dopušča samo, če v zvezi z delom ne obstajajo elementi delovnega razmerja.

Vpliv kontroling dejavnosti na prestrukturiranje slovenskih podjetij

V kriznih razmerah se večina slovenskih podjetij zanaša na programe prestrukturiranja, s katerimi želijo doseči preobrat v poslovni uspešnosti in učinkovitosti in spodbuditi stabilen razvoj. Pri tem uporabljajo tudi sodobno zasnovani kontroling, ki se od tradicionalnega razlikuje po tem, da ima večino funkcij avtomatiziranih. To pa odpira prostor za njegovo povezovanje s področjem poslovne analitike, svetovanja ter strateškega in operativnega načrtovanja. Ker omenjeno samo po sebi ne zagotavlja uspešnih rezultatov, morajo podjetja predvsem ugotavljati vplive kritičnih dejavnikov na uspešno prestrukturiranje. Na ta način tudi lažje prepoznajo tista ključna področja in elemente, ki vplivajo na nadaljnje vključevanje in spreminjanje vloge kontrolinga. Ta ima še poseben pomen pri strateškem in operativnem delovanju, pa tudi pri obvladovanju notranjih kontrol.

Komu je namenjena usoda dinozavrov?

Čeprav se nam zdi, da se stvari okoli nas dogajajo naključno in nepovezano, običajno ni tako. Pogosto so posamezni pojavi povezani in šele ob razumevanju širšega konteksta lahko razumemo njihovo dejansko naravo. Saj poznate zgodbo o opazovanju drevesa, zaradi katerega ne vidimo gozda.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS