Poročanje organizacij, ki računovodijo po SRS, Ajpesu za leto 2020

Organizacije pri poročanju Ajpesu za poslovno leto 2020 čakata dve novosti. Prva se nanaša na razkritje velikosti prihodkov iz prejetih državnih pomoči za zajezitev ali odpravo posledic epidemije COVID-19, druga pa na izračun povprečnega števila zaposlenih na podlagi delovnih ur. Ta novost je povezana s strokovno razlago Slovenskega inštituta za revizijo, po kateri ni dovoljeno zmanjšati stroškov, kadar te zneske delodajalcu povrne kdo drug.

Delovna uspešnost iz tržne dejavnosti v javnem sektorju

Uporabniki proračuna, ki poleg sredstev za izvajanje javne službe pridobivajo sredstva s prodajo blaga in storitev na trgu, lahko del presežka prihodkov nad odhodki uporabijo za izplačilo dela plače za delovno uspešnost. Za izračun presežka prihodkov po dejavnostih morajo ustrezno knjižiti prihodke in stroške, ki se nanašajo na posamezno dejavnost. Pred izplačilom dela plače za delovno uspešnost pa je treba tudi pravilno ugotoviti obseg sredstev, ki se lahko razdelijo med uslužbence.

Tri vrste delovne uspešnosti v javnem sektorju

V letu 2020 so se sprostile nekatere omejitve pri izplačevanju dela plače za delovno uspešnost v javnem sektorju. Uporabniki morajo biti zlasti pozorni na različne vrste delovne uspešnosti in na določitev obsega sredstev, ki se lahko razdelijo za posamezno vrsto. V nekaterih primerih pa so določene tudi omejitve glede velikosti sredstev, ki jih lahko za posamezno vrsto delovne uspešnosti prejme uslužbenec.

Tema:

OBRAČUN DDPO

Davčni obračun pravnih oseb za leto 2020

Za davčno obdobje 2020, ki je enako koledarskemu letu, morajo zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb davčni obračun oddati najkasneje do 31. marca 2021. Obrazec za davčni obračun se ni izdatno spremenil. Z letom 2020 se začenjajo uporabljati omejitev pri uveljavljanju davčnih olajšav in neporabljene davčne izgube iz preteklih let. Sprememba je še pri donacijah po interventni zakonodaji. Posebne davčne obravnave glede drugih interventnih ukrepov ni.

Davčni in carinski vidik izstopa Združenega kraljestva iz EU

S 1. januarjem 2021 se je končalo prehodno obdobje in Združeno kraljestvo se zdaj šteje za tretjo državo. Kljub trgovinskemu sporazumu z EU od leta 2021 ni več prostega pretoka blaga. Nakup blaga iz Združenega kraljestva (razen iz Severne Irske) bo uvoz blaga, prodaja tja pa izvoz, ki bo oproščen DDV. Pri poslovanju z blagom bo za Severno Irsko še najmanj štiri leta veljalo, da se šteje za del EU. Davčni zavezanci iz Severne Irske bodo imeli nove ID-številke za DDV s predpono XI.

Minimalna plača v letu 2021

Z letom 2021 se uveljavlja formula, ki znesek minimalne plače določa med 120 in 140 % minimalnih življenjskih stroškov, z navezavo na davčne predpise. Zato je znesek minimalne plače v letu 2021 večji, kot je bil leta 2020. Minimalna osnova za obračun prispevkov za socialno varnost pa je od leta 2021 60 % povprečne letne plače, preračunane na mesec.

In memoriam prof. dr. Ivanu Turku

Dr. Ivan Turk ni bil le začetnik in tvorec sodobnega računovodstva in revizije ter sooblikovalec strok, ki so z računovodstvom ozko povezane. Bil je tudi strokovnjak svetovnega slovesa in vzgojitelj mnogih generacij v Sloveniji in tujini.

Ko cvetijo naloge

Vstopili smo v bilančno obdobje, ko se naše obremenitve na delovnem mestu opazno povečajo. Jeseni smo vas v spletni anketi Zveze RFR vprašali, kako je upad gospodarskih aktivnosti v času epidemije vplival na delo vašega računovodstva. 80 % vas je odgovorilo, da je dela več, le 8 % pa, da je dela manj. Takšen rezultat je pričakovan, saj smo računovodje običajno prvi, ki moramo izpeljati hitre in številne prilagoditve, s katerimi se na epidemijo odzivajo podjetja in država. 


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS