Kako presoditi, kaj je pomembno v računovodskih izkazih?

Številne organizacije, ne glede na velikost, imajo v praksi pogosto težave pri presoji pomembnosti. To ima za posledico nepotrebno pretirano administriranje pri knjiženju nepomembnih poslovnih dogodkov. V računovodskih poročilih pa se to kaže prek številnih obsežnih nepomembnih razkritij. Manjkajo pa pomembna. To so tista, ki jih potrebujejo primarni uporabniki računovodskih izkazov pri sprejemanju poslovnih odločitev o zagotavljanju sredstev organizaciji.

Knjiženje brezplačnih proizvodov in storitev

Organizacije tretjim osebam, pravnim ali fizičnim, pogosto zagotovijo proizvode in storitve po vrednosti nič. V praksi jih označujemo kot brezplačne. A če so dani v sklopu prodajnega oziroma nabavnega posla, jih morata v njegovem okviru obračunati tako prodajalec kot kupec. Od teh poslov je treba ločiti tiste, v katerih prodajalci bodočim kupcem zagotavljajo vzorčne izdelke pred prodajo, da se ti prepričajo o njihovi ustreznosti.

Knjiženje (velikih) popravil osnovnih sredstev

Vzdrževanje opredmetenih osnovnih sredstev je v organizacijah s proizvodnjo pomembno področje računovodenja. Pripoznavanje teh poslovnih dogodkov pa vključuje kar nekaj izzivov. Organizacija mora presojati, ali gre za stroške tekočega vzdrževanja, zamenjavo sestavnega dela sredstva ali remont. To so večja vzdrževalna popravila, ki se pojavljajo redno v dobi koristnosti opredmetenega osnovnega sredstva. Z njimi organizacija zagotovi nemoteno delovanje takšnega sredstva ali skupka sredstev.

Katere vrste odškodnin so oproščene plačila dohodnine?

Fizične osebe prejemajo razne dohodke, med katerimi so lahko tudi odškodnine. Nekatere so oproščene plačila dohodnine. Vendar med temi ni tistih, ki nadomeščajo izgubljeni dohodek. Prav tako ni tistih, ki so le tako poimenovane, dejansko pa so dohodek, ki je z akontacijo dohodnine oziroma dohodnino po vsebini obdavčen.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu

Invalidi so pri zaposlovanju in v delovnem razmerju varovani bolj kot drugi delavci. Zato mora delodajalec pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas iz poslovnega razloga ali nezmožnosti opravljanja dela postopek odpovedi voditi drugače. Delodajalec, ki zaposluje pet ali več delavcev, mora pred odpovedjo pridobiti mnenje komisije, ali pri njem obstajajo razlogi za odpoved.

Izračun nadomestila plače za bolezen in poškodbo zunaj dela v breme delodajalca

Delavcu zaradi bolezni ali poškodbe zunaj dela pripada nadomestilo plače za tiste dni in za toliko ur, kot bi moral delati. Prejeti ga mora vsaj v velikosti 80 % plače preteklega meseca za polni delovni čas. Če pa je delavec v preteklem mesecu prejel nadomestilo plače, mora delodajalec izračunati, koliko bi prejel, če bi delal. Je pa nadomestilo plače lahko manjše od minimalne plače ali večje, kot če bi delal.

Zadeve, o katerih se ne pogajamo

V vsakem poklicu prej ali slej pride dan, ko morate izbrati med ravnanji, ki jih od vas zahteva okolica, in ravnanji, ki so usklajena z vašimi etičnimi normami. Prav zato, da bi se izognili tovrstnim dilemam, so vse zaupanja vredne poklicne skupine uskladile etične kodekse, po katerih se ravnajo njihovi strokovnjaki.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS