Področja, ki zahtevajo pozornost pri zaključevanju leta 2022

Čeprav računovodje vsako leto zaključujejo računovodske izkaze, je tovrstno početje vse prej kot rutinsko opravilo. Upoštevajoč ekonomsko-gospodarske razmere bodo v enem poslovnem letu pozornost posvetili eni bilančni postavki, v drugem letu pa spet drugi. Medtem ko se nekatere aktivnosti vsako leto ponavljajo (na primer presoja pomembnosti), pa velja ob zaključevanju leta 2022 nameniti pozornost ročnosti sredstev in obveznosti, vračanju državnih pomoči in dogodkom po datumu bilance stanja.

Računovodenje danih jamstev

Pri tistem, ki jamstvo daje, to predstavlja dolg v najširšem smislu. Dajatelj jamstva se v pogodbi zaveže, da bo opravil plačila imetniku takšne pogodbe za izgubo, ki jo utrpi, ker mu dolžnik dolga ne poravna ob zapadlosti. Računovodsko se postavlja vprašanje merjenja dolga oziroma obveznosti iz danih jamstev, tako začetnega kot kasnejšega.

Obvezna revizija za javne zdravstvene zavode

Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema od javnih zdravstvenih zavodov zahteva obvezno izvajanje notranje revizije. Če presežejo kriterij prihodkov in števila zaposlenih, pa morajo opraviti še zunanjo revizijo računovodskih izkazov. Prav ta bo za marsikateri zdravstveni zavod velik strokovni zalogaj v prihajajočih mesecih ne zgolj zaradi zakonske nedorečenosti, ampak tudi zaradi zahtevnosti.

Dostava podatkov za odmero dohodnine za leto 2022 in novosti v letu 2023

Delodajalci oziroma izplačevalci dohodkov morajo do 31. januarja 2023 davčnemu organu predložiti podatke o izplačilu določenih dohodkov. Poročati morajo o nekaterih oproščenih in drugih dohodkih. Prav tako morajo predložiti podatke o spremembah pri lastniških deležih, če tega niso storili že notarji, ter o naknadnih vplačilih kapitala fizičnih oseb in njihovih vračilih fizičnim osebam.

Kako so obdavčene skrite rezerve ob prenehanju organizacij?

Številni primeri prenehanj družb in drugih organizacij kažejo, kako pomembno je, da te pozornost namenijo tudi davčnim posledicam. Ena od teh je plačilo davčnega odtegljaja zaradi prenehanja družbe ali druge organizacije. Vendar to ne velja za vse primere prenehanj. Če je družbenik fizična oseba, je obdavčitev drugačna. Prav tako se od te razlikuje prenehanje opravljanja dejavnosti samostojnega podjetnika.

Davčne posebnosti pri poslovanju s Hrvaško

V sestavku so pojasnjena najpogosteje zastavljena vprašanja zavezancev, ki se pri poslovanju s Hrvaško srečujejo z obveznostjo obračuna davkov. Obravnavane so morebitne posebnosti, ki veljajo pri obdavčitvi z DDV in pri uporabi konvencij o izogibanju dvojnemu obdavčevanju. Vključena pa so tudi opozorila na spremembe v konvencijah, ki so posledica uveljavitve večstranske konvencije. Pri Hrvaški je največ poudarka na dividendah, nepremičninah in kapitalskih dobičkih.

Najboljši je zadovoljen računovodja

Pred nami so dnevi izrekanja novoletnih čestitk in zaobljub. V tem delu leta si vzamemo več časa za druženje s svojci in prijatelji, premišljujemo o preteklosti in si zastavljamo cilje za prihodnost. Novo leto, kot simbolni prelom med starim in novim, je priložnost za razmislek o doseženih zmagah in utrpljenih porazih. Porazi nam lahko služijo kot dragocen vir izkušenj, zmage pa lahko uporabimo kot spodbudo pri načrtovanju prihodnjih dejanj. 

Kaj zaželeti računovodjem v teh nemirnih časih? 


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS