Osebna asistenca – nove zakonske obveze in revizijski postopki

Izvajalec osebne asistence mora skladno z roki iz Pravilnika o osebni asistenci ministrstvu predložiti revizijsko poročilo o porabi dobljenih sredstev za opravljanje teh storitev. Če je sredstva porabil nenamensko ali jih ni porabil v celoti (pri čemer se v porabo vključujejo sredstva, ki jih dobi tudi od uporabnikov osebne asistence), jih mora vrniti. Na koncu poslovnega leta mora v bilanci stanja izkazati obveznost za vračilo na kontih podskupine 266 – Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij.

Računovodska obravnava premoženjskih vložkov

Premoženjski vložek po 45.a členu Zakona o gospodarskih družbah, ki vlagatelju zagotavlja udeležbo pri dobičku družbe, ni novost. Vsebinsko gre za podobno ureditev, kot je veljala za tihega družbenika. Že takrat so se kresala mnenja o tem, kako družba pripozna vložek tihega družbenika. S podobnimi vprašanji se srečujemo pri vlagatelju premoženjskega vložka. Ali družba izplačilo vlagatelju pripozna kot izplačilo dobička ali morda kaj drugega?

Knjiženje nabave in porabe zalog blaga v javnem sektorju

Pri svoji dejavnosti se uporabniki v javnem sektorju pogosto srečajo tudi s prodajo blaga. Zato morajo vedeti, kdaj gre za blago, ki se skladišči v zalogi, in pravilno izračunati njegovo vrednost. Pri tem morajo upoštevati stroške, ki so povezani z nabavo blaga. Ustrezno pa morajo knjižiti tudi porabo blaga zaradi prodaje in enkrat letno popisati vrednost blaga, ki ga izkazujejo v zalogi.

Spremembe pri dohodnini od leta 2022

Za zavezance leto 2022 prinaša davčne novosti pri odmeri dohodnine. Davčna lestvica je tako za leto 2022 usklajena z rastjo cen. Najvišja stopnja dohodnine je znižana na 45 %, splošna olajšava pa se je povečala. Nadalje se je znižala tako stopnja dohodnine od dohodkov iz oddajanja premoženja v najem kot tudi stopnja za obdavčitev dohodkov iz kapitala. Dobički iz kapitala so po novem oproščeni plačila dohodnine po 15 letih imetništva kapitala.

Spremembe pri obdavčitvi dohodkov iz kapitala in premoženja od leta 2022

Nedavno je bil spremenjen Zakon o dohodnini z veljavnostjo od 1. januarja 2022. Prinesel je razbremenitev tudi pri dohodkih iz kapitala in oddajanja premoženja v najem. Stopnja dohodnine od dohodkov iz oddajanja premoženja v najem se je znižala s 27,5 na 15 % od davčne osnove, normirani stroški pa so se zmanjšali s 15 na 10 % od dohodka. Stopnja dohodnine od dohodkov iz kapitala se je zmanjšala na 25 %. Pri dobičkih iz kapitala ta stopnja velja za prvih pet let imetništva, po 15 letih pa so dobički iz kapitala oproščeni plačila dohodnine.

Novosti pri dohodnini od dobička iz kapitala pri pogodbi o preužitku

Z vidika pogodbenega interesa je pogodba o preužitku v bistvenem enaka kot pogodba o dosmrtnem preživljanju. Razlika pa je v trenutku prehoda lastninske pravice na premoženju. Tudi v tem primeru gre za pogodbo, ki ima socialni poudarek, obveznosti pa niso vnaprej znane. Vrhovno sodišče zato meni, da tako kot odsvojitev nepremičnine po pogodbi o dosmrtnem preživljanju tudi odsvojitev nepremičnine po pogodbi o preužitku spada med neobdavčljive odsvojitve.

Računovodske in davčne pasti osebne asistence

Ko sem prvič slišala besedno zvezo osebna asistenca, sem najprej pomislila na refren skladbe Tine Turner What's Love Got to Do with It (Kaj ima ljubezen s tem) in se vprašala, kaj ima računovodstvo s tem. Praktični, kot smo računovodje, sem hitro ugotovila, da je računovodstvo prisotno povsod, tudi pri izvajanju osebne asistence.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS