Prehod na SRS 2016 in novi SRS za gospodarske družbe

SRS 2016 organizacije uporabljajo od 1. januarja 2016. Na dan prve uporabe mora organizacija prerazporediti postavke sredstev in obveznosti do virov sredstev in spremeniti računovodsko usmeritev, če to določajo prehodne določbe. Največ sprememb bo pri tistih, ki so neopredmetena sredstva, opremo in finančne naložbe v odvisne in pridružene organizacije ter skupne podvige vrednotile po modelu prevrednotenja ali po modelu poštene vrednosti.

Rezerve in rezervacije pri drugih uporabnikih

Knjiženje rezervacij in rezerv pri drugih uporabnikih je posledica obravnave teh postavk v proračunu. Če je v njem predvidena le proračunska postavka in ji ne sledi tudi oblikovanje sklada, gre za splošno proračunsko rezervacijo. Če pa knjiženju odhodka sledi tudi knjiženje na konte razreda 9, gre za proračunsko rezervo ali rezervni sklad.

Spremembe stanja denarnih sredstev v računu financiranja v praksi

Pojem spremembe stanja na računu, kot je znan iz splošnega dela proračuna, pomeni zmanjšanje ali povečanje stanja na računu. To pa se nato kot izračunan podatek izkazuje v izkazu računa financiranja, in sicer v smislu knjigovodskega računa, in ne dobroimetja. Sprememba stanja na računih je tako pravzaprav bilančna formula ali izračun, ki predstavlja kumulativni rezultat celotnih prejemkov in celotnih izdatkov iz izkaza prihodkov in odhodkov, izkaza finančnih terjatev in naložb ter izkaza financiranja.

Sodna praksa s področja dohodnine

Sodna praksa s področja dohodnine daje koristne napotke, kako delovati v praksi. Dohodek iz poslovodenja, denimo, sodi med osebne prejemke in se obdavči kot dohodek iz delovnega razmerja, tudi če je plačan po računu. Prejemek po pogodbi z družbo pa se obdavči kot dohodek iz zaposlitve, če je dosežen iz odvisnega razmerja z družbo. Pri povračilih stroškov prehrane med delom ali na službeni poti je pomembno mesto opravljanja dela in to, ali je izdan potni nalog. Pri poračunu regresa in prehrane med delom pa je pomembna vsebina poračuna; če sta vezana na delovno ali poslovno uspešnost, sta obdavčena enako kot plača. Pri bonitetah za osebno vozilo pa še velja, da je ta enaka stroškom za uporabo vozila, če primerljiva tržna cena ni določljiva.

Pregled sodne prakse Sodišča EU, objavljene v reviji IKS

Sodno prakso Sodišča EU je Zveza RFR predstavila v več revijah IKS. Sestavek prinaša pregled vsebin teh sodb in je nastal na pobudo bralcev. Davčnim zavezancem je lahko delovni pripomoček pri iskanju odgovorov na njihova vprašanja v zvezi z DDV. Zavezanec, ki pride v spor z davčnim organom, na primer glede oprostitve DDV, v preglednici poišče, v kateri sodbi je Sodišče EU obravnavalo to pravico in v kateri reviji IKS je bil objavljen povzetek o njej. Nato prebere še celotno sodbo in se odloči, kako s pomočjo sodne prakse pri pristojnih organih utemeljiti pravilnost svojega ravnanja.

Uveljavljanje ugodnosti iz konvencije v državi, od koder izvira plačilo

Za slovenske zavezance, ki prejemajo dohodke z virom v drugi državi, je ob izplačilu dohodka pogosto predpisan obračun davčnega odtegljaja po tamkajšnjih davčnih predpisih. Če je s to državo sklenjena konvencija o izogibanju dvojnemu obdavčevanju, je lahko v skladu z njo obveznost za obračun davčnega odtegljaja v tej državi v celoti odpravljena ali pa je stopnja davka na viru znižana na stopnjo iz konvencije. Gre za ugodnost, ki jo mora slovenski zavezanec uveljavljati neposredno v državi vira. Zaradi različnih nacionalnih zakonodaj pa je to lahko tudi zapleteno opravilo. Treba je paziti na pravilno določitev davčne osnove, pravilen postopek uveljavljanja olajšave iz konvencije in druge posebnosti davčnega sistema v tej državi.

Dnevi računovodij v znamenju davčne reforme

Računovodje, finančniki in revizorji so se že tretjič zbrali na Dnevih računovodij v Portorožu. Tokrat je bila tema okrogle mize davčni sistem in njegova prenova. Svoje poglede na predlagano davčno reformo so podali predstavniki gospodarstva in davčne stroke, ki so bili do predlogov skeptični. Predstavnica vlade, državna sekretarka na Ministrstvu za finance, Mateja Vraničar Erman, je svojo prisotnost odpovedala, kar je pri sogovornikih in publiki poželo precej kritik.

Kapitalska ustreznost poslovnih bank v Makedoniji

Zveza RFR na Dnevih računovodij vsako leto nagradi štiri najboljše magistrske naloge s področij računovodstva, financ in revizije. Letos je ena od njih magistrska naloga Slavča Nikolovskega z naslovom Kapitalska ustreznost poslovnih bank v Makedoniji. Tema, ki jo obravnava, je v Sloveniji zelo dobro znana in pogosto obravnavana: od kod izvira kapitalska ustreznost oziroma neustreznost poslovnih bank. Magistrska naloga na primeru makedonskega bančnega sistema, kjer se uporabljajo le najpreprostejši pristopi za izračun kapitalske ustreznosti, dokazuje, da je prav zadržana politika upravljanja bilance stanja ključni vir visokih in stabilnih vrednosti kazalca kapitalske ustreznosti v makedonskem bančnem sistemu.

In vendar se premika

Dragi računovodje in računovodkinje, čestitam vam ob vašem prazniku, 21. aprilu. Čestitam pa vam tudi, ker vse glasneje in samozavestneje opozarjate na vse, kar vas pri opravljanju vašega poklica moti.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS