Tema:

SESTAVLJANJE LETNEGA POROČILA V PRAKSI

Poudarki pri sestavitvi letnega poročila za leto 2014

Z letnim poročilom se podjetje predstavi tako zunanjim kot notranjim uporabnikom računovodskih informacij. V njem v celoti prikaže rezultate preteklega leta in načrte za poslovanje v prihodnosti. Sestaviti ga mora jasno, pregledno in razumljivo.

Pomen predpisov in splošnih aktov delodajalca pri sklepanju pogodb o zaposlitvi

Glavna značilnost urejanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja je, da so z zakonom urejene le minimalne pravice, ki se v praksi lahko ugodneje urejajo s kolektivnimi pogodbami, splošnimi akti delodajalca in pogodbami o zaposlitvi. Manj ugodne so lahko le, če zakon to izrecno dopušča. Delodajalec mora poznati zakonske in podzakonske predpise, ki urejajo področje njegove dejavnosti, ter kolektivne pogodbe, ki veljajo zanj, sprejeti mora določene notranje akte in pravilno skleniti pogodbo o zaposlitvi. Vedeti pa mora tudi, kdaj delovnopravna zakonodaja posega v urejanje drugih razmerij.

Spletna oddaja premoženjskih bilanc proračunskih uporabnikov

Premoženjske bilance uporabnikov državnega in občinskih proračunov so se na dan 31. decembra 2013 prvič zbirale prek Ajpesovega spletnega portala. Kljub spremenjenemu načinu vnosa je bil odziv proračunskih uporabnikov zelo pozitiven, zato sta Ministrstvo za finance in Ajpes nadgradila spletno aplikacijo. Nadgradnja med drugim vsebuje tudi spremembe in dopolnitve Pravilnika o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin.

Primer priprave obračuna davka od dohodkov pravnih oseb in odloženih davkov za leto 2014

Zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb morajo do 31. marca 2015 Fursu elektronsko poslati davčni obračun na predpisanih obrazcu in prilogah. Priložiti morajo podatke iz računovodskih izkazov, razen če so jih že pred oddajo obračuna predložili Ajpesu, kar potrdijo v izjavi, ki je del priloge 1 k davčnemu obračunu. Sestavek predstavlja praktični zgled sestavitve takšnega obračuna.

Davčni obračun fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost

Zavezanci, ki davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, vodijo poslovne knjige in v delu V priloge 1 davčnega obračuna ugotovijo akontacijo dohodnine za preteklo davčno leto in predhodno akontacijo dohodnine za naslednje. Zavezanci, ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov in 70 % normiranih odhodkov, vodijo evidence in v delu VI priloge 1 davčnega obračuna ugotovijo dohodnino za preteklo davčno leto in akontacijo dohodnine za naslednje. Davčni obračun je enak lanskemu, nova je le priloga 15. Zavezanci ga morajo predložiti do 31. marca 2015.

Posebna ureditev za obdavčitev mednarodnega občasnega cestnega prevoza potnikov

Direktiva o DDV za države članice EU enotno določa, da se prevoz potnikov v cestnem prometu obdavčuje glede na dejansko prevoženo pot. V mednarodnem cestnem prevozu potnikov to pomeni, da mora prevoznik poskrbeti za pravilen obračun DDV v vseh državah, prek katerih pelje potnike. To pa je lahko kar zahtevna naloga. Slovenija zato uvaja posebno ureditev za obdavčitev mednarodnega občasnega cestnega prevoza potnikov, ki ga tuji prevozniki opravljajo prek njenega ozemlja.

Popravek besedila v reviji IKS 2/15

Besedilo na strani 81 pod zaporedno številko 15.8 – Olajšava za investiranje po 55.a členu ZDDPO-2 se pravilno glasi:

Zakaj ne bi v Sloveniji imeli visoke davčne kulture?

Ko februarja in marca oddajamo različne davčne napovedi, pogosteje razmišljamo o davkih in davčnem bremenu. Na eno ramo se usede prišepetovalec, ki nam svetuje izpolnitev državljanske dolžnosti, na drugo tisti, ki priporoča prikrivanje davčne obveznosti. Odločitev je odvisna od naših vrednot.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS