Vpliv računovodskih napak na popravek DDPO

Računovodske napake so opustitve postavk in napačne navedbe v računovodskih izkazih za pretekla obdobja. Zaradi popravka napak pri prihodkih in odhodkih se spremeni tudi poslovni izid. Če so ti prihodki obdavčljivi in odhodki davčno priznani, taka sprememba vpliva na davčno osnovo in davčno obveznost. Pri napaki v obračunu DDPO, ki je posledica napačne sestavitve davčnega obračuna, pa ni mogoče govoriti o računovodski napaki. Zavezanec namreč le ni pravilno izračunal davčne obveznosti.

Poročilo o pripravi na uvedbo evropskih računovodskih standardov za javni sektor

Svetovna finančna kriza je v okviru EU razkrila potrebo po krepitvi enotnih pravil in postopkov za učinkovito spodbujanje proračunske discipline in vzdržnosti javnih financ držav članic. Tako je nastal projekt EPSAS kot uvedba predpisanih mednarodnih računovodskih standardov za javni sektor v državah članicah. V ta namen so države članice, med njimi tudi Slovenija, na delovnih srečanjih usklajevale pristop k njegovi uresničitvi. Glavna naloga je najti zavezujoča pravila, ki bodo omogočila prehod na nov računovodski sistem.

Reprogramiranje posojil proračunskih uporabnikov

Spreminjanje pogojev najetih posojil pri kreditodajalcih, kot so odložitev plačila, obročno odplačevanje in spremenjena dinamika odplačevanja, s ciljem večje verjetnosti njihovega poplačila je znano kot reprogramiranje posojil. To pa proračunski uporabniki lahko dosežejo tudi brez denarnega toka. Pogoj za pripoznavanje prihodkov in odhodkov je namreč izpolnjen tudi, če so bile terjatve oziroma obveznosti, ki se nanašajo na prihodke oziroma odhodke, poravnane brez nastanka denarnega toka.

DDV od prevoznih storitev

S prevoznimi storitvami se sreča skoraj vsak davčni zavezanec. Čeprav je govor o eni sami storitvi, obstaja v zvezi z njo v sistemu DDV vrsta pravil, ki vplivajo na davčno obravnavo. Dobro jih morata poznati tako izvajalec kot prejemnik prevozne storitve, sicer lahko pride do napačne in/ali dvojne obdavčitve.

Izvoz blaga in povezane storitve

Področje izvoza zavezancem narekuje, da dobro poznajo carinske predpise, kadar blago prijavijo za izvoz v tretje države. Običajno v ta namen pri pristojnih organih vložijo izvozno carinsko deklaracijo na obrazcu enotne upravne listine. Izvoznik za namene DDV potrebuje dokazilo o izstopu blaga iz EU, saj lahko potem uveljavlja oprostitev DDV na računu za dobavo blaga zunaj EU. Storitve, povezane z izvozom blaga, pa so oproščene DDV le, če se neposredno zaračunajo izvozniku.

Obravnava prometov pri prehodu med zavezancem, identificiranim za DDV, in malim zavezancem

Pri prehodu iz identificiranega v malega zavezanca in obratno morajo zavezanci pravilno obravnavati promete, posebno prejete in dane avanse. Pri tem je pomembno, ali se je obdavčljivi dogodek zgodil pred prehodom ali po njem oziroma ali je bil povezan s prometom, od katerega je bil DDV obračunan, ali prometom, od katerega zavezanec ni dolžan obračunati DDV.

Modrost je mati dobrih bilanc

Smo na vrhuncu bilančne in davčne sezone, ko z vseh koncev dežujejo bolj ali manj uporabni nasveti, kako v zadnjem trenutku pospraviti po knjigah. A tokrat preskočimo tehnična navodila o tem, kako slabiti osnovna sredstva in finančne naložbe, oblikovati popravke vrednosti terjatev in pravilno razumeti letošnjo kolekcijo davčnih pojasnil. Posvetimo se bilančnim temam, ki jih v delovni vnemi običajno prezremo.

 


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS