Vpliv vsebine transakcij na razvrstitev najemov med finančne ali poslovne

V zadnjih letih so se pojavile transakcije, ki so izpeljane tako, da pravna oblika dokumentov ne odraža vsebine poslovnega dogodka oziroma namena transakcije. Knjigovodske listine tako niso verodostojen dokument in ne morejo biti podlaga za evidentiranje v poslovnih knjigah podjetja. Zato je razvrstitev najemov v skladu z računovodskimi standardi bolj zapletena, kot se zdi.

Evidentiranje poslovnih združitev pod skupnim upravljanjem

Podjetja pogosto ne vedo, kako obravnavati poslovne dogodke, kot so dokapitalizacija odvisnega podjetja s stvarnim vložkom, pripojitev odvisnega podjetja ali delitev podjetja na dva pravna subjekta. Ker računovodski standardi teh poslovnih dogodkov ne obravnavajo, so se v praksi razvili številni različni načini obravnave.

Knjiženje pri ožjem delu občine

Krajevne, vaške in četrtne skupnosti so neposredni uporabniki občinskega proračuna in so dolžne pripravljati nekatere predpisane dokumente. Od tega, ali je ožji del občine pravna oseba ali ne, pa je odvisno, kako knjiži poslovne dogodke v svojih poslovnih knjigah. Prav tako je od tega odvisno, katera poročila mora pošiljati občini, da lahko ta evidentira njegove poslovne dogodke.

Najnovejša evropska sodna praksa na področju DDV

Pregled najnovejših sodb Sodišča EU kaže, da je bil glavni predmet spora odvzem pravice do odbitka DDV v različnih situacijah in zaradi različnih razlogov – neupoštevanja obrnjene davčne obveznosti, neopravljene, a predhodno plačane dobave, premalo podrobno vodenega knjigovodstva in brezplačno opravljene storitve. Ostale sodbe obravnavajo vračilo DDV pri dobavi električne energije v drugo državo članico EU, dobavo blaga v povezavi z zdravstveno dejavnostjo, oprostitev DDV od storitev upravljanja pokojninskih skladov, subvencijo za socialnovarstvene storitve in prenos blaga v drugo državo članico EU.

Prevalitev davčne obveznosti in mali davčni zavezanci

Vsi, ki ne presežejo 50.000 EUR obdavčljivega prometa, so mali davčni zavezanci, ki lahko prostovoljno vstopijo v sistem obračunavanja DDV in pridobijo ID-številko za DDV. Mali davčni zavezanci pa morajo obvezno pridobiti posebno ID-številko za DDV za potrebe prevalitve davčne obveznosti oziroma samoobdavčitve. Pravila, kako naj ravnajo mali davčni zavezanci s posebno ID-številko za DDV, so se v preteklosti pogosto spreminjala, zato sestavek povzema aktualno stanje.

Posebnosti oddajanja sob gostom

Nastanitev gostov je gostinska dejavnost, ki vključuje tudi oddajanje sob. Poleg pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov lahko v predpisanem obsegu oddajajo sobe tudi fizične osebe – sobodajalci. Te lahko opravljajo dejavnost oddajanja sob postransko, iz tako doseženih dohodkov pa plačujejo dohodnino in prispevke za invalidsko in zdravstveno zavarovanje.

Dnevi računovodij – prvi korak do ureditve računovodskega poklica

Na Dnevih računovodij 2014 je bilo med več kot 200 udeleženci čutiti veliko podporo začetkom prizadevanj za ureditev računovodskega poklica. Čeprav so bila mnenja na okrogli mizi, kdo naj uredi poklic – država ali stroka, različna, so se vsi strinjali, da je treba stanje izboljšati, saj so razmere neurejene, računovodje pa v težkem položaju.

Revizorjeva ocena tveganja prevare v računovodskih izkazih

Zveza RFR vsako leto nagradi štiri najboljše magistrske naloge na področju računovodstva, financ in revizije. Sestavek z naslovom Revizorjeva ocena tveganja pomembno napačne navedbe zaradi prevare v računovodskih izkazih na podlagi triangulacije revizijskih dokazov je eden izmed štirih na Dnevih računovodij nagrajenih magistrskih del. V delu je avtor raziskoval izkušnje revizorjev v Sloveniji s triangulacijo revizijskih dokazov in ocenjevanje možnosti obstoja pomembno napačnih navedb zaradi prevar v temeljnih računovodskih izkazih slovenskih gospodarskih družb.

Aktivni ali pasivni

Pred nekaj tedni smo udeleženci Dnevov računovodij poglobljeno razmišljali o ključnih težavah našega poklica. Hitro se je pokazalo, da se strinjamo v mnogih razmišljanjih. Da potrebujemo aktivnejše povezovanje in delovanje pri vzpostavitvi zahtev za opravljanje računovodskega poklica. Da se pri poklicnem delu vsakodnevno srečujemo z administrativnimi nesmisli. Da lahko spremembe zahtevamo in jih uspešno uveljavimo le, če se povežemo v močno interesno skupino, ki zna oblikovati in zastopati svoje mnenje.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS