Prednosti obračuna odloženega davka?

Odloženi davek je računovodska kategorija, ki vpliva na poslovni izid. Nastane na podlagi začasnih razlik med knjigovodsko in davčno vrednostjo sredstev in obveznosti in omogoča izkazovanje odhodka za davek iz dobička v skladu z računovodskim pravilom nastanka poslovnega dogodka. Odhodek je enak odmerjenemu davku od dobička, povečanemu za obveznost in zmanjšanemu za terjatev za odloženi davek.

Prevrednotovanje terjatev

Prevrednotenje je sprememba knjigovodske vrednosti terjatve zaradi dejanskega ali pričakovanega neplačila nasprotne stranke, spora o kakovosti dobavljenega blaga ali storitve ali o velikosti zneska za opravljeno storitev in podobnega. Podjetja zaradi nerazumevanja zahtev računovodskih standardov prevrednotenje terjatev običajno uvrstijo med znatne nepripoznane izgube.

Računovodsko merjenje poštene vrednosti

Več računovodskih standardov dovoljuje ali celo zahteva merjenje ali razkrivanje poštene vrednosti sredstev, obveznosti in kapitalskih instrumentov. Do uvedbe Mednarodnega standarda računovodskega poročanja 13 – Poštena vrednost so imela podjetja na voljo le malo napotkov glede merjenja in razkrivanja poštene vrednosti. Tudi kadar so napotki obstajali, niso bili vedno dosledni in med seboj usklajeni.

Humanitarna pomoč v tujino

Nedavne poplave so prizadele veliko območje Balkana. Slovenski zavezanci so se na prošnje za pomoč odzvali na različne načine. Vsaka oblika pomoči pa ima za dajalca tudi davčne posledice. Razlikovati moramo, ali je pomoč namenjena v drugo državo članico EU ali v tretjo državo. Še posebno zapletena je obravnava primerov, ko zavezanec humanitarno pomoč, namenjeno tujim prejemnikom, zbira od tujih darovalcev, saj je treba kombinirati različna pravila obdavčitve.

Zastaranje v davčnem pravu

Pojem zastaranje se ne pojavlja le v civilnem, ampak tudi v kazenskem, prekrškovnem in davčnem pravu. Čeprav gre za različna področja s specifičnimi zakonitostmi, je vsem skupno to, da upnik po določenem času zaradi svoje pasivnosti izgubi možnost formalno zahtevati izpolnitev svoje terjatve. Sestavek obravnava zastaranje davčne terjatve.

Nadzor pri izdaji ID-številke za DDV

Sistem obračunavanja DDV pri dobavah blaga znotraj EU je skupaj s širitvijo skupnega trga in svobodnega pretoka blaga in storitev poleg pozitivnih gospodarskih učinkov prinesel tudi večji razmah utaj DDV. Sestavek opisuje izvajanje nadzornih ukrepov Dursa pri izdaji ID-številke za DDV kot enega izmed njegovih ukrepov v boju proti utajam DDV.

Vpliv nezavednih motivov na odločanje revizorjev

Zveza RFR vsako leto nagradi štiri najboljše magistrske naloge s področij računovodstva, financ in revizije. Sestavek z naslovom Vpliv nezavednih motivov na odločanje revizorjev je eden izmed štirih na Dnevih računovodij nagrajenih magistrskih del. V delu je avtorica raziskovala revizijsko dejavnost v luči škandalov, ki so jo pretresli v preteklosti. Ti so omajali zaupanje v kapitalske trge ter pokazali na pomanjkljivo neodvisnost revizorjev in kakovost revidiranja družb. Poglavitni vzrok, ki je privedel do tega, je predvsem navzkrižje interesov, s katerim se pri svojem delu vsak dan soočajo revizorji.

Prvenstvo

Zadnjih nekaj mesecev vlada neobičajno zatišje na področjih, ki nas običajno najbolj razburjajo. Lani ob takem času smo bili priča veliki kreativnosti davčnih strategov, ki so nas najprej razveselili z zvišanjem stopenj DDV in nato še z novimi prispevki za zdravstvo. Za veliki finale so nam napovedali še davek na nepremičnine ali pa vsaj krizni davek. A to je bilo očitno preveč tudi za še tako zagnane in napovedi se niso uresničile.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS