Zahtevki za proračunska sredstva v javnem sektorju

Način knjiženja pri določenih in drugih uporabnikih povzroča razkorak med njihovimi podatki o prihodkih in odhodkih. Drugi uporabniki zahtevajo podatke o plačanih odhodkih pri pripravi zahtevka za proračunska sredstva, določeni uporabniki pa s temi podatki razpolagajo po načelu poslovnega dogodka in le evidenčno po načelu denarnega toka. Vprašanje je, kako zagotoviti pregledno evidenco o tem, kaj je že in kaj še ni zajeto v zahtevkih do financerja.

Predlagane spremembe SRS 1, 2 in 6

SRS v predlaganih dopolnitvah predvidevajo drugačno računovodsko obravnavo najemov pri najemnikih. Zanje se ukinja delitev na poslovne in finančne najeme. Za vse najeme (razen kratkoročnih in najemov manjših vrednosti) bodo najemniki med sredstvi pripoznavali pravico do uporabe sredstva, med obveznostmi pa obveznost iz najema. Te pravice pa ne bo treba izračunavati organizacijam, ki se razvrščajo med mikro in majhne. Zanje velja poenostavitev, ki zmanjšuje kompleksnost računovodenja.

Revaloriziranje osnovnih sredstev

Merjenje po modelu revaloriziranja pomeni, da organizacija nepremičnine meri po pošteni vrednosti. Poštena vrednost, po kateri organizacija izkazuje nepremičnine v poslovnih knjigah, predstavlja tisto vrednost, po kateri bi organizacija tako nepremičnino lahko zamenjala v dobro premišljenem poslu z nepovezano osebo. V poslovnih knjigah pa lahko upošteva le tiste poštene vrednosti nepremičnin, katerih vrednost je ocenjena v skladu z zahtevami SRS 16 – Ugotavljanje in merjenje poštene vrednosti in zahtevami mednarodnih standardov ocenjevanja vrednosti (MSOV).

Davčna obravnava povračil iz delovnega razmerja

Kadar zneski povračil stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z njega, za službene poti in terensko delo ter nadomestila za ločeno življenje niso izplačani pod pogoji in do velikosti, kot jih določajo davčni predpisi oziroma predpisi o prispevkih, jih morajo delodajalci všteti v davčno osnovo in osnovo za prispevke.

Izstop in izključitev družbenika iz d. o. o.

Družbenik lahko izstopi iz družbe z omejeno odgovornostjo, če mu to omogoča družbena pogodba. Sicer lahko tak izstop sodno zahteva, če obstajajo utemeljeni razlogi za to. V določenih primerih pa je lahko izključen iz družbe. Zaradi izstopa ali izključitve družbenik prejme dohodek, ki je praviloma obdavčen.

Nova Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije

Nova Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije je začela veljati 15. avgusta, sklenjena pa je za določen čas, do 31. decembra 2022. Doživela je kar nekaj sprememb, med katerimi velja omeniti izmenski delovni čas, ki je na novo določen, in največje število ur pri neenakomerni porazdelitvi delovnega časa, povsem na novo pa sta urejena dnevni in tedenski počitek.

Ekspert RFR: Prednosti in nasveti za uporabnike (1. del)

Zveza RFR je razvila digitalno aplikacijo Ekspert RFR, ki prvič na enem mestu – na vaši najljubši napravi – zagotavlja pregleden dostop do vseh vsebin za uspešno delo računovodij, finančnikov, revizorjev ter davčnih in pravnih strokovnjakov. Nenehno osvežena vsebina je nepogrešljiva povsod, kjer je treba ves čas imeti na dlani ažurne, preverjene in strokovno tolmačene informacije. Aplikacija Ekspert RFR omogoča hipno iskanje v skladu s potrebami in izzivi vsakega uporabnika. Zamišljena je kot celovito orodje, ki je preprosto za uporabo kjerkoli in kadarkoli. V prihodnjih številkah revije IKS bomo podrobno predstavili, kako jo učinkovito uporabljati v vsakdanji praksi.

Papir za danes, zasloni za prihodnost

V uredništvu Zveze RFR november zdaj že tradicionalno namenjamo vsem, ki bi želeli pobliže spoznati osrednjo slovensko strokovno revijo na področju računovodstva. Vsem, ki jih to zanima, tako omogočimo brezplačen vpogled v vsebine aktualne številke revije IKS. Nekaj let smo zainteresiranim dostavljali brezplačni izvod tiskane revije, letos pa jim že drugo leto zapored omogočamo brezplačni mesečni dostop do digitalne različice.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS