Tema:

LETNO POROČANJE NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJ

Letno poročanje društev in pravnih oseb zasebnega prava

Društva in invalidske organizacije morajo za pripravo letnega poročila zaključiti računovodske postavke, pripraviti podatke za izpolnjevanje obrazcev, obračunati dokončni delež odbitnega DDV in davek od dohodkov pravnih oseb ter revidirati računovodske izkaze, če je to predpisano. Letno poročilo nato predložijo Ajpesu in drugim, določenim z aktom o ustanovitvi. Pred tem pa mora letno poročilo sprejeti organ upravljanja.

Spletna oddaja premoženjskih bilanc za leto 2015

Ministrstvo za finance in Ajpes sta posodobila aplikacijo za oddajo premoženjske bilance uporabnikov državnega in občinskih proračunov po stanju na dan 31. decembra 2015 prek Ajpesovega spletnega portala. Nadgradnja vsebuje tehnične izboljšave pri oddaji in kontroli podatkov premoženjskih bilanc.

Obračun davka od dohodkov

Pravne osebe s sedežem ali krajem dejanskega delovanja poslovodstva v Sloveniji ter poslovne enote tujih pravnih oseb morajo pripraviti davčni obračun. V njem ugotovijo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali na podlagi dejanskih prihodkov in 80-odstotnih normiranih odhodkov. Po novem bodo na davčno osnovo vplivali tudi aktuarski dobički in izgube, izmerjeni pri rezervacijah za odpravnine ob upokojitvi, in njihovi prenosi na preneseni poslovni izid. Pravne osebe, pri katerih se je prisilna poravnava pravnomočno končala, znesek odpisanih obveznosti pa je bil večji od davčne izgube iz preteklih let, prihodnjih davčnih izgub ne bodo mogle v celoti uporabiti za zmanjšanje davčne osnove. Zavezanci v davčnem obračunu lahko uveljavljajo olajšave. Če jih ne morejo uveljaviti v celoti, neizrabljeni del prikažejo v prilogah in prenesejo v naslednja leta. To velja tudi za davčno izgubo. Rok za oddajo davčnih obračunov in prilog je 31. marec 2016.

Posebnosti obračuna DDPO pri nepridobitnih organizacijah

Nepridobitne organizacije pri pripravi obračuna davka od dohodkov pravnih oseb upoštevajo posebnosti pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov za davčne potrebe, davčnih osnovah in priznavanju davčnih olajšav. Odločitev o upoštevanju dejanskih ali sorazmernih odhodkov glede na pridobitne in nepridobitne prihodke je bistvena za pravilno ugotovitev davčne obveznosti.

Odstop pravice do dohodka

Fizična oseba lahko pravico do dohodka odstopi drugemu. Lahko se ji odpove v humanitarne namene ali jo preprosto da na razpolago drugi osebi. Dohodek je obdavčen pri odstopniku, čeprav ta z njim dejansko ne razpolaga.

Vabilo na letni sestanek Sekcije forenzičnih računovodij

Sekcija forenzičnih računovodij pri Zvezi RFR vabi na letni sestanek vse, ki ste končali izobraževanje za naziv preizkušeni forenzični računovodja ali ste kandidat/ka za ta naziv. Srečanje bo v četrtek, 28. januarja, med 16. in 19. uro na Ekonomsko-poslovni fakulteti Maribor, Razlagova ulica 20, v predavalnici PC.

Prvi mesec davčnih blagajn

Pa jih imamo tudi v Sloveniji! In kakšni bodo učinki njihove uvedbe? Bo zaradi njih v državnem proračunu več denarja? Je sploh kdo v Sloveniji, ki verjame v to, da je bil ta projekt nujen ali pa vsaj potreben? Poraja se mnogo vprašanj. Zavezanci za davčno potrjevanje računov, kolikor se jih je v sistem sploh že prijavilo, pa za zdaj kopičijo le stroške, ki so jih imeli z uvedbo davčnih blagajn. Izkazalo se je, da so ti dejansko precej večji, kot so pred uvedbo davčnih blagajn napovedovali njihovi zagovorniki. Šele čas bo pokazal, kdo in kaj je pridobil s tem projektom.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS