O vplivu umetne inteligence na delo računovodij

Zveza RFR je letos že desetič organizirala Dneve računovodij – osrednji strokovni dogodek za vse, ki delujejo na področjih računovodstva, davščin in financ. Na dvodnevnem srečanju v Portorožu je beseda tekla predvsem o trenutno zelo aktualni tematiki, to je o umetni inteligenci in izzivih, ki jih ta prinaša računovodjem.

Kako po novem razvrščamo finančne naložbe

Na prvi pogled se spremembe glede razvrščanja drugih finančnih naložb iz SRS 3.6 (2024) ne zdijo obsežne. Število skupin se s štirih zmanjšuje na tri. A ključna sprememba ni v poimenovanju skupine, ampak v načinu razvrščanja. Organizacija bo morala pri razvrščanju presoditi značilnosti finančnega sredstva in poslovni model, ki ga ima za upravljanje finančnih sredstev ali skupine teh, da doseže določen poslovni cilj.

Nova pravila pri odpravi pripoznanja terjatev po SRS 5 (2024)

SRS 5.17 (2024) z zadnjo spremembo pravil pri odpravi pripoznanja terjatev natančneje določa kriterije, ki jih bo organizacija upoštevala pri presoji, ali prenos terjatve izpolnjuje pogoje za odpravo njenega pripoznanja. Ta določila so enaka, kot jih vsebuje SRS 3 – Finančne naložbe, saj so tako finančne naložbe kot terjatve finančna sredstva. Posledično je enaka njihova računovodska obravnava.

Kaj pomeni načelo vzporejanja prihodkov in odhodkov

Čeprav se zdi, da so spremembe pri časovnih razmejitvah v SRS 2024 le redakcijske, gre za več kot to. Z dopolnitvijo opredelitve v okviru SRS, kaj je sredstvo in kaj obveznost, in posledično s spremembami SRS 11 je povsem jasno, kaj vsebinsko pomeni načelo vzporejanja prihodkov in odhodkov. Pojavljalo se je namreč kar nekaj zmotnih tolmačenj tega osnovnega računovodskega pravila.

Odgovori na vprašanja o napotenih delavcih

Furs je pojasnil, kako davčno obravnavati povračila stroškov napotenih prevoznikov, denimo za dvostranski ali tranzitni prevoz, ki po posebni direktivi EU niso napoteni delavci, so pa to delovnopravno po slovenski zakonodaji. Hkrati je razložil tudi davčno obravnavo javnih uslužbencev, ki so napoteni na delo v tujino.

Kdaj je treba oddati davčni obračun pri oddelitvi

Z oddelitvijo se posamezni deli premoženja iz prenosne družbe prenesejo na novo ali prevzemno družbo. Družbeniki sprejmejo delitveni načrt, če te dele prenesejo na novo družbo, sicer pa sklenejo pogodbo o delitvi in prevzemu. Oddelitev tega premoženja je lahko davčno nevtralna, če so izpolnjeni pogoji za to. Za oddajo davčnega obračuna veljajo posebna pravila, vendar je praksa nekoliko drugačna.

Vprašanja o začasnem davku na bilančno vsoto

Za leta od 2024 do 2028 bodo morale banke in hranilnice plačati davek na bilančno vsoto v velikosti 0,2 % od povprečnega stanja sredstev v davčnem obdobju. V povezavi z obračunom tega davka se zastavljajo nekatera vprašanja.

Izzivi pri revidiranju zbirne bilance stanja Republike Slovenije

Zveza RFR na Dnevih računovodij vsako leto razglasi štiri najboljše magistrske naloge s področij računovodstva, financ in revizije. Letos je bila med take uvrščena magistrska naloga Alenke Krese, ki raziskuje izzive pri revidiranju zbirne bilance stanja Republike Slovenije. Računsko sodišče Republike Slovenije je namreč vsako leto v okviru izvedbe samostojne revizije zbirne bilance stanja države zavrnilo izrek mnenja zaradi pomanjkanja revizijskih dokazov.

Pogovor z avtorico nagrajenega magisterija Alenko Krese

Alenka Krese prihaja iz Bohinja in se pri 26 letih že lahko pohvali s fakultetno Prešernovo nagrado, ki jo je prejela za magistrsko nalogo. Dodiplomski in podiplomski študij je dokončala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, smer računovodstvo in revizija. Trenutno je zaposlena kot asistentka v državni notranji reviziji v manjšem podjetju, hkrati pa je tudi članica kluba Beta Gamma Sigma.

Poplava "ena A" bilanc

Ker so zapisi in zabeležke odraz potrebe po ohranjanju pomembnih informacij, verjetno ne preseneča dejstvo, da so najstarejši znani zapisi v zgodovini človeštva računovodski. Pred več kot pet tisoč leti so Sumerci v Mezopotamiji razvili sistem zapisovanja trgovinskih transakcij in upravljanja premoženja, kar predstavlja začetek računovodstva in hkrati tudi davčne administracije. Prvi leposlovni zapisi so se pojavili kakšnih tisoč let za tem.

Kaj morajo o DDV vedeti zavezanci, ki delujejo na področju športa

Ugoden sistem obdavčitve z DDV na področju športa naj bi spodbujal ljudi k športnim aktivnostim. Čeprav gre za dejavnost, ki je v glavnem nepridobitna in v veliki meri tudi oproščena DDV, morajo pravne in fizične osebe na področju športa poznati pravila obračunavanja DDV. Tako zakonodaja kot pojasnila pristojnih organov o obravnavanem področju DDV glede na številna vprašanja izvajalcev storitev niso dovolj jasna.

Oprostitve DDV v športu

Storitve, povezane s športom in športno vzgojo, ki jih nepridobitne organizacije opravijo posameznikom, so oproščene DDV. Za uveljavitev oprostitve morajo biti izpolnjeni določeni pogoji. Ti pri osebah, ki te storitve opravljajo, ne vplivajo samo na oprostitev DDV, ampak tudi na obveznost identifikacije za DDV.

Uporaba nižje stopnje DDV na področju športa

Država za nekatere dobave, ki so v javnem interesu in se zaračunavajo končnim potrošnikom, lahko določi uporabo nižje davčne stopnje. Njen namen je tovrstne dobave za končne potrošnike poceniti in jim s tem olajšati dostop do njih. Na področju športa je tako predvidena uporaba nižje davčne stopnje za vstopnine na športne dogodke in uporabo športnih objektov.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS