Merjenje nepremičnin po pošteni vrednosti

Organizacija nepremičnine glede na namen njihove rabe razvrsti v različne postavke sredstev. Od tega je odvisno tudi njihovo merjenje po začetnem pripoznanju. Če jih razvrsti med opredmetena osnovna sredstva ali naložbene nepremičnine, jih lahko meri tudi po pošteni vrednosti. Gre za izbrano računovodsko usmeritev, pri kateri mora organizacija upoštevati zahteve računovodskih standardov.

Vlaganja v najete nepremičnine

Ko najemnik najame nepremičnino, jo običajno tudi prenovi, da služi namenu. Računovodsko vlaganja v najeta sredstva izkazuje med opredmetenimi osnovnimi sredstvi in jih amortizira v dobi trajanja najema. Če vlaganja zahteva najemodajalec, pri čemer je doba koristnosti teh vlaganj daljša od trajanja najema, pa bo koristi, ki izhajajo iz njih, po preteku trajanja najema imel lastnik nepremičnine. Zato jih najemnik ne more pripoznati med svojimi sredstvi, ampak jih pripozna najemodajalec kot lastnik nepremičnine.

Računovodska obravnava reorganizacije poslovanja

Pod pojmom reorganizacija poslovanja je mogoče razumeti različne posle: od odprodaje nepotrebnega premoženja in odpuščanja zaposlenih do izločitve dejavnosti. Računovodja mora dobro poznati vsebino posla, da zanj določi pravilno računovodsko obravnavo. Pri odprodaji nepotrebnega premoženja bo tako presojal, ali bi moral taka sredstva prerazvrstiti med nekratkoročna sredstva za odtujitev (za prodajo), pri odpuščanju pa, ali bi moral oblikovati rezervacije.

DDPO za leto 2021 z izbranimi zgledi

Za davčno obdobje 2021, ki je enako koledarskemu letu, morajo zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb davčni obračun oddati najkasneje do 31. marca 2022. Davčna obravnava je pri nekaterih dogodkih drugačna, kot je računovodska. Večjih sprememb pri obračunu DDPO ni.

Zgledi v zvezi z DDPO za leto 2021: odhodki, izguba in olajšave

Zavezanci morajo pravilno davčno obravnavati odhodke iz prevrednotenj. Poznati morajo tudi davčno nepriznane odhodke, ki jih morajo izvzeti iz obračuna DDPO. Za lažje razumevanje tega davčnega področja so v sestavku prikazani najpogostejši primeri iz prakse. Davčne olajšave za leto 2021 so nespremenjene glede na preteklo leto.

Velikost in obračun dodatkov za posebne pogoje dela ali neugodni delovni čas v zasebnem sektorju

Za delo v neugodnem delovnem času ali posebnih pogojih delavcu pripada dodatek. Delodajalec mu ga je dolžan izplačati za nadurno, nočno in nedeljsko delo ter delo na praznik, ki je dela prost dan. Preostale dodatke pa le, če so določeni v kolektivni pogodbi dejavnosti ali aktih delodajalca. Po navadi so določeni v odstotku in se obračunavajo od ustrezne urne postavke osnovne plače. Nekateri se tudi vštevajo v osnovo za izračun nadomestila plače.

Dobro zaključeni računi

Pride čas, ko mora organizacija položiti račune in računovodji prepustiti sodbo o uspešnosti. Računovodje pri presoji sledimo veljavnim predpisom in pravilom stroke, ki jih moramo podrobneje poznati in sproti utrjevati.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS