Tema:

LETNO POROČANJE UPORABNIKOV EKN

Poročanje ob zaključku poslovnega leta

Določeni in drugi uporabniki ob koncu koledarskega leta po stanju 31. decembra sklenejo obračunsko oziroma poslovno leto. Pripraviti morajo računovodske izkaze in pojasnila, poslovno poročilo in druga poročila, ki jih od njih zahtevajo predpisi. Z letnim poročilom povzamejo poslovanje v končanem obdobju in ga predložijo pristojnim institucijam. Da bodo računovodski izkazi pravilni in pošteni, pa morajo pred njihovo sestavitvijo pregledati računovodske postavke, jih uskladiti z dejanskim stanjem na podlagi popisa, dokončno obračunati odbitni delež pri DDV, obračunati davek od dohodkov pravnih oseb, narediti druge obračune (proizvodnje, amortizacije) in še kaj.

Katere stroške usredstvimo

Stroškov, ki jih organizacija lahko usredstvi ali mora usredstviti, je več vrst: od nevračljivih dajatev, ki so povezane z nabavo določene vrste sredstev, do stroškov, povezanih s pridobitvijo pogodb s kupci, stroškov izposojanja in drugih. Splošna pravila za usredstvenje so skupna vsem, za določene vrste sredstev ali poslovnih dogodkov pa lahko računovodski standardi določajo posebno obravnavo.

Kdaj in kako obrutiti

Nekatere dohodke je zaradi zakonskih zahtev ali pogodbenega dogovora treba obrutiti. Obrutenje je povečanje neto dohodka z ustreznim koeficientom. Na njegovi podlagi izplačevalec izračuna bruto dohodek, od katerega odtegne ustrezne dajatve. Po odtegnitvi teh dajatev pa mora izračunani neto znesek ustrezati prejetemu dohodku.

Dividende in rezervacije za odpravnine ob upokojitvi po ZDDPO-2M

V davčnem obračunu zavezanec iz prihodkov ne bo smel izvzeti dividend in dividendam podobnih dohodkov, ki so bili pri izplačevalcu upoštevani kot davčno priznani odhodki. S tem bo preprečena neobdavčitev oziroma zagotovljena enkratna obdavčitev tovrstnih dohodkov. Lanska sprememba računovodske obravnave ponovne izmeritve rezervacij za odpravnine ob upokojitvi vpliva na pripoznavanje prihodkov in odhodkov in s tem tudi na davčni obračun. Ker se zaradi te spremembe aktuarski dobički in izgube, ugotovljeni pri tej ponovni izmeritvi rezervacij, ne vključujejo več v poslovni izid, temveč v vseobsegajoči donos, je bilo treba njihovo davčno obravnavo pravno urediti tako, da bo njihov vpliv na davčno osnovo enak kot pred spremembo.

Sodbe Sodišča EU na področju DDV v prvi polovici leta 2015

V prvi polovici leta 2015 je Sodišče EU na področju DDV izdalo več sodb in nekaj sklepov. Sodišče je med drugim obravnavalo možnost oprostitve pri najemu športnega objekta, stopnjo DDV za elektronske knjige, posojanje delavcev na področju zdravstva, uporabo zgrajene nepremičnine za namene opravljanja dejavnosti, dvakrat plačani DDV od istega prometa, vključevanje dajatve za uporabo podtalja v osnovo za obračun DDV oziroma možnost prefakturiranja.

Poročanje na obrazcu iREK po 1. januarju 2016

Od leta 2016 bodo morali delodajalci podatke na ZPIZ pošiljati na nov način. Dosedanja obrazca M4 in M8 bo zamenjal poseben del obrazca iREK − Podatki, potrebni za oblikovanje prijave o osnovah ter sprememb teh podatkov za osebe v delovnem razmerju.

Obdobje, ko se novosti zgostijo

Čez dober mesec bomo začeli uporabljati nove računovodske standarde. S spremembami, ki so odmev pretekle finančne krize in udejanjajo novo računovodsko direktivo EU, bomo spremenili pravila merjenja in vrednotenja nekaterih sredstev ter poenotili pravila računovodenja različnih organizacij. Sprejemanje več let napovedovanih sprememb je v zaključni fazi, na vrsti je le še soglasje pristojnih ministrstev k njihovi končni verziji. Novosti bo Zveza RFR predstavila v tiskanem Kompletu vodil SRS 2016 in na posvetovanjih konec novembra.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS