Tema:

VLAGANJE V TUJE NEPREMIČNINE

Vse o vlaganjih v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti

Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti so raznovrstna in jih ni mogoče pripoznavati zgolj na osnovi poimenovanja. Med sredstvi organizacija pripozna zgolj tista, ki izpolnjujejo pogoje po SRS 1 (2024) in so izvedena v skladu z željami in potrebami najemnika. Posli, pri katerih vlaganja zahteva lastnik sredstva oziroma najemodajalec, ta pa so tako splošna, da jih lahko po prekinitvi najemne pogodbe uporablja prihodnji najemnik ali lastnik sam, običajno ne izpolnjujejo pogojev, da jih najemnik pripozna kot vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti.

Začetno pripoznanje opredmetenih osnovnih sredstev pri organizacijah v javnem sektorju

Temeljni pogoj, da organizacija v javnem sektorju pripozna opredmeteno osnovno sredstvo, je zmožnost, da ga obvladuje. Ob začetnem pripoznanju ga ovrednoti po nabavni vrednosti, ki je sestavljena iz nakupne cene, uvoznih in nevračljivih dajatev ter stroškov, ki jih je mogoče pripisati njegovi pridobitvi in usposobitvi za nameravano uporabo. Kljub razmeroma jasni opredelitvi se v praksi pojavljajo številna vprašanja.

Obračun in knjiženje terenskega dodatka javnim uslužbencem za delo v Sloveniji

Kadar delodajalec javnega uslužbenca pošlje opravit delo po Sloveniji, mora poskrbeti tudi za izplačilo različnih oblik povračil s tem nastalih stroškov. Pri tem še posebej težko presoja, kdaj uslužbenec dela na terenu in mu pripada terenski dodatek. Po ugotovitvi delovnopravnih pravic uslužbencem pa mora ustrezno izvesti še davčno obravnavo in obračunani terenski dodatek knjižiti.

Tema:

VLAGANJE V TUJE NEPREMIČNINE

Kdaj je treba obračunati dohodnino zaradi vlaganj v najeto nepremičnino

Pogosti so primeri, ko najemnik vlaga v najeti prostor. Velikokrat ga želi namreč prilagoditi potrebam svoje dejavnosti. Če je najemodajalec, ki je hkrati lastnik tega prostora, fizična oseba, je aktualno vprašanje, ali je zaradi tega treba obračunati dohodnino. Lahko se zgodi, da je zaradi najemnikovih vlaganj v prostor lastnik obogaten. Če najemniku povrne sredstva za opravljena vlaganja, do tega ne pride.

Sodbe Sodišča EU glede DDV, izdane v drugi polovici leta 2023

Sodišče EU je v tej polovici leta v primerjavi s predhodnimi obdobji izdalo razmeroma malo sodb. Njihova skupna značilnost pa je prav raznolikost obravnavanih zadev. Sestavek je namenjen tistim, ki jih zanimajo teme, kot so ekonomska dejavnost v povezavi z zavezanostjo za DDV, enotne dobave, maržna ureditev za rabljeno blago in kraj opravljene storitve pri izdelavi digitalnih vsebin. Nekaj sodb pa se nanaša tudi na postopkovne zaplete.

Novosti pri nadomestilu plače za bolniško odsotnost

S 1. januarjem 2024 je začelo veljati več sprememb pri nadomestilu plače za bolniško odsotnost. Pri nadomestilu plače v breme delodajalca se spremembe nanašajo predvsem na obdobje izplačila nadomestila in na recidiv. Pri nadomestilu plače v breme ZZZS pa se spreminjata maksimalna velikost izplačila nadomestila in opredelitev, kaj se všteva v osnovo.

Kdo se boji umetne inteligence?

Računovodje veliko časa namenimo rutinskim, ponavljajočim se opravilom – te utrujajoče postopke smo skozi leta razvoja stroke pospešili (najprej z mehanskimi pripomočki in nato z računalniki), a se jim ne moremo izogniti. Vnašanje velikega števila istovrstnih poslovnih dogodkov v informacijske sisteme še vedno ostaja neustvarjalno in dolgočasno opravilo z majhno dodano vrednostjo.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS