Obravnava stvarnega premoženja proračunskih uporabnikov z računovodskega in proračunskega vidika

Država in občine za izvajanje ustavno in zakonsko določenih dejavnosti ustanavljajo različne pravne osebe javnega prava. Te se najpogosteje uvrščajo med proračunske uporabnike, praviloma pa se sredstva za njihovo delovanje zagotavljajo v proračunu. Med sredstva je treba šteti tudi stvarno premoženje. Država ali občine so lastnice stvarnega premoženja in so zanj dolžne skrbeti s skrbnostjo dobrega gospodarja. Proračunskim uporabnikom se praviloma izroči v upravljanje.

Merjenje opredmetenih osnovnih sredstev ob začetnem pripoznanju

Zaradi raznovrstnosti opredmetenih osnovnih sredstev in poslovnih dogodkov, ki so povezani z njimi, je merjenje njihove nabavne vrednosti ob začetnem pripoznanju lahko zapleteno. Običajno bo organizacija opredmeteno osnovno sredstvo pridobila z nakupom. A med opredmetenimi osnovnimi sredstvi organizacija ne izkazuje le tistih, ki jih ima v lasti, ampak tudi tiste v najemu in takšne, ki jih pridobi z dotacijo. Zato bo morala v takšnih primerih sama izmeriti in določiti nabavno vrednost.

Priprava premoženjske bilance javnega sklada

Javni skladi premoženjsko bilanco pripravljajo po pravilih za druge uporabnike enotnega kontnega načrta. To pomeni, da poslovne dogodke evidentirajo po načelu denarnega toka. Njihovo osnovno premoženje je namensko premoženje, ki ga pridobijo v last od ustanovitelja, torej države ali občine. Javni skladi imajo lahko tudi več ustanoviteljev, ki pa morajo medsebojne pravice in obveznosti določiti v aktu o ustanovitvi.

Obdavčitev štipendij

Dijaki in študentje lahko prejemajo državne, kadrovske ali druge štipendije. Njihova davčna obravnava je različna. Ene so oproščene, druge neobdavčene do določenega zneska, nad tem pa obdavčene z akontacijo dohodnine, nekatere pa so v celoti obdavčene. Štipenditorji morajo za pravilno davčno obravnavo dati prednost vsebinskemu vidiku.

Štipendije, izplačane v tujino in iz nje

Štipendije, tudi kadrovske, so dohodek, ki je do dogovorjene velikosti že oproščen po nacionalni zakonodaji izplačevalca štipendije. Če pa vseeno pride do dvojne obdavčitve, se uporabi člen konvencije, ki ureja dohodke študentov. Ta načeloma v državi študija oprosti dohodke, ki izvirajo iz virov zunaj nje.

Nadomestilo plače v breme ZZZS zaradi bolniške odsotnosti

Delodajalci morajo pri obračunu nadomestil plač zaradi bolniške odsotnosti v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja upoštevati pravilno koledarsko leto. Velikost nadomestila je odvisna od razloga odsotnosti in velikosti plače, od katere so bili plačani prispevki. Pri osnovi za izračun velikosti nadomestila pa morajo biti pozorni, kaj se vanjo všteva.

20 let šol Zveze RFR

Pred več kot 20 leti je Zveza RFR korenito preoblikovala, predvsem pa posodobila koncept svojih izobraževanj. Tako so začele delovati prve računovodske šole – kot posebna oblika funkcionalnega izobraževanja vseh tistih, ki so želeli pridobiti kakovostno podlago za delo v praksi. Prva šola je bila namenjena poglobljenemu knjigovodstvu gospodarskih družb in je bila prvič izvedena poleti leta 1999. Do danes je ta program in njemu podobne obiskalo več kot 8.000 udeležencev iz vse Slovenije.

Skorajda optimalno stanje

Poznamo dve vrsti ljudi. Nekateri odločitve sprejemajo po skrbnem tehtanju prednosti in slabosti različnih možnosti, drugi se odločajo impulzivno, po občutku. Računovodje in umetniki. A čeprav so njihovi pristopi pri izbiri različni, oboji želijo doseči stanje, ki bo glede na dane možnosti najugodnejše, najboljše, optimalno.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS