Katerim področjem posvetiti pozornost pri zaključevanju poslovnega leta 2021

Pri zaključevanju poslovnega leta 2021 bodo morale organizacije posvetiti pozornost morebitnemu odpravljanju napak, ki so jih odkrile v že objavljenih računovodskih izkazih za pretekla leta. Če so v preteklih letih zaradi epidemije slabile sredstva, bodo morale zaradi gospodarske rasti in majhne brezposelnosti presoditi morebitne spremembe dejavnikov, ki so takrat nakazovale na slabitev, in jo odpraviti.

Najem sredstva, pri katerem se najemnina všteva v kupnino

Vse pogostejši so posli, pri katerih se organizacija zaveže, da bo drugi za določeno obdobje dala v najem sredstvo. Istočasno se dogovorita, da bo najemnik to isto sredstvo po preteku najema odkupil, že plačane najemnine pa zmanjšujejo nakupno ceno. Ker taki posli trajajo več let, se organizacije zavejo, da imajo napako v računovodskih izkazih, običajno šele v letu, ko pride do odkupa najetega sredstva.

Popravljanje napak v računovodskih izkazih pri prejetih državnih pomočeh

Kadar mora organizacija vrniti prejeta sredstva državne pomoči, se med računovodji krešejo mnenja o tem, ali naj táko dejstvo obravnavajo kot računovodsko napako ali spremembo računovodske ocene. Podobno težavni so dogodki, kjer je organizaciji odobrena državna pomoč, sredstva pa prejme naknadno. A brez natančnega poznavanja pogojev za pripoznavanje državne pomoči ter zahtev računovodskih standardov glede napak in ocen ni mogoče posplošeno določiti računovodske obravnave.

Spremembe pri DDPO z letom 2022

Pravila pri olajšavah za zaposlovanje, donacije in praktično delo vajencev, dijakov in študentov se z davčnim letom 2022 spreminjajo. Zakonodajalec je poleg tega uvedel novo olajšavo za investiranje v digitalni in zeleni prehod. Na spremembe naj bodo zavezanci pozorni še pri priznavanju reprezentančnih stroškov, stroških nadzornega sveta, amortizaciji, odpisu terjatev in rezervacijah.

Dostava podatkov za odmero dohodnine za leto 2021

Delodajalci oziroma izplačevalci dohodkov morajo do 31. januarja 2022 davčnemu organu predložiti podatke o izplačilu dohodkov. Poročati morajo o nekaterih oproščenih in drugih dohodkih. Ni pa jim treba ponovno posredovati podatkov za tiste, o katerih so poročali že med letom. V nekaterih primerih družbe poročajo tudi o spremembah pri lastniških deležih, če tega niso naredili že notarji. Ne smejo pa pozabiti niti na posredovanje podatkov o naknadnih vplačilih kapitala in vračilih.

Obračun DDV od ukradenega blaga

Pri kraji blaga se zavezanci srečajo z več vprašanji. Pomembno je vedeti, da jim pravica ob nabavi odbitega DDV načeloma ostane. Glede na okoliščine primera pa morajo presojati, ali se kraja šteje za promet blaga, od katerega je treba obračunati DDV, ali pa so morda dolžni popraviti ob nabavi odbiti DDV. Pri tem morajo posebej obravnavati krajo blaga, ki je bilo preneseno v drugo državo članico. Pravilen obračun DDV od ukradenega blaga pa vpliva tudi na izračun odškodnine, ki jo zavezanec lahko izterja za ukradeno blago.

Leto, v katerem smo se vse učili znova

Zaključujemo še eno nenavadno leto. Leto številnih presenečenj, v katerem smo hrepeneli po nekdanji običajnosti in so neobičajne stvari postale del vsakdana. Leto, v katerem so se nekateri procesi dogajali s silovitim pospeškom, medtem ko so drugi skorajda popolnoma zastali. 


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS