Odloženi davki in davek iz dobička

Računovodje so pogosto pred dilemo, kaj so stroški oziroma odhodki za davek in kje naj jih pripoznajo, saj v enotnem kontnem načrtu ni konta s podobnim nazivom. Ker pa gre za odhodek, tovrstne poslovne dogodke običajno povezujejo z razredoma 4 – Stroški in 7 – Odhodki in prihodki. Ob tem pa se dodatno postavljata vprašanji, ali je davek, ki ga organizacija pripozna na teh kontih, davčno priznan odhodek po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb in kam v davčni obračun ga vnese.

Vse, kar je treba vedeti glede trajanja hrambe dokumentacije

Med svojim poslovanjem organizacija ustvarja precejšnjo količino listin in dokumentov, ki jih mora hraniti različno dolgo. Koliko časa mora hraniti določeno dokumentacijo, predpisujejo različni predpisi. Njihovo neupoštevanje lahko pomeni hujši davčni prekršek, ki se kaznuje z globo. Posebno pozornost je treba posvetiti tem zahtevam tudi v primeru menjave računovodskega programa, stečaja, prisilne poravnave, statusnega preoblikovanja in izgube podatkov.

Prihodki iz zavarovalnin

Organizacije svoje premoženje pogosto zavarujejo pri zavarovalnici. V praksi se v zvezi s tem pojavljajo vprašanja, kako prejeto zavarovalnino pravilno pripoznavajo v računovodskih izkazih – ali kot zmanjšanje stroškov, ki nastanejo v zvezi s škodo, ali kot prihodke. Pomembno je tudi, kdaj je dogodek pripoznan – ob nastanku škode ali kasneje.

Obvezna določitev osnovne plače v bruto znesku

Osnovna plača je ena izmed obveznih sestavin pogodbe o zaposlitvi. Določena mora biti v evrih. Ni pa jasno določeno, ali v neto ali v bruto znesku. Strokovni razlogi govorijo v prid bruto določitvi osnovne plače.

Katere prispevke je treba obračunati pri neplačani odsotnosti

Med svojo neplačano odsotnostjo je zaposleni še vedno socialno zavarovan. Drugače bi bilo, če bi bil neopravičeno odsoten in bi mu delodajalec odpovedal pogodbo o zaposlitvi. Med neplačano odsotnostjo mora delodajalec obračunati prispevke za socialno varnost. Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zavarovanca bremeni delodajalca.

Uveljavljanje stroškov pri dohodkih iz drugega pogodbenega razmerja

Pri dohodkih iz drugega pogodbenega razmerja se po davčni praksi povračila stroškov vštejejo v davčno osnovo in tudi v osnovo za prispevke. Pri odmeri dohodnine je to osnovo možno zmanjšati za dejanske stroške prevoza in prenočitve v zvezi s tem delom ali storitvijo. Postopek je odvisen od tega, ali je prejemnik rezident ali nerezident, in od tega, ali rezident te dohodke prejme od plačnika davka ali ne.

Na etičnost ravnanja vpliva tudi spol računovodje

Na Dnevih računovodij je bila med najboljše uvrščena magistrska naloga Jasmina Skejića, ki raziskuje dejavnike, ki vplivajo na etičnost ravnanja in vedênja računovodje pri opravljanju njegovega dela. Rezultati raziskave med drugim kažejo, da ženske etičnemu ravnanju pripisujejo večji pomen kot moški.

Pogovor z avtorjem nagrajenega magisterija Jasminom Skejićem

Jasmin Skejić prihaja iz Slovenj Gradca, kjer je trenutno tudi zaposlen. Deluje kot računovodja v lokalnem podjetju. Srednjo ekonomsko šolo je zaključil v Slovenj Gradcu, nato pa nadaljeval šolanje na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, kjer je študiral računovodstvo, revizijo in davščine. Po končanem dodiplomskem študiju leta 2018 je nadaljeval s podiplomskim študijem, ki ga je zaključil z magistrsko nalogo leta 2023. Med študijem je pridobil bogate izkušnje na področjih računovodstva, davščin in financ. Pravi, da ga delo računovodje izjemno veseli in mu je pisano na kožo. Nenehno nadgrajuje svoje znanje in skrbi za osebno rast. Pomembno mu je, da se vsak od nas maksimalno posveti področju, ki ga zanima, in skrbi za ugled stroke ter se dosledno drži etičnih načel tako v poklicnem kot tudi v zasebnem življenju.

Mi nič krivi

Za nami sta mesec ali dva, ko smo računovodje delali na povišanih obratih. Čas bilanc, ko vsega dela nikoli ni bilo in nikoli ne bo možno oddelati v osmih urah in petih delovnih dneh. Žal je tako vedno bilo in nič ne kaže, da bo v prihodnje kaj bolje.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS