Odloženi davki

Odloženi davek ni niti davek, niti ni odložen. Vsebinsko bi ga bilo pravilneje poimenovati kar vračunani davek. Odraža namreč razlike med knjigovodsko vrednostjo sredstev in obveznosti ter njihovo davčno osnovo. Kadar ima organizacija računovodski odhodek ali prihodek v enem letu, pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb pa v drugem, mora za tiste razlike, ki so obdavčljive in odbitne, pripoznati odloženi davek. Pripozna ga ob upoštevanju načela pomembnosti.

Izračun in knjiženje odloženih davkov

Odloženi davek vpliva na poslovni izid po obdavčitvi, zato je izjemnega pomena za lastnike. Vpliva torej na bilančno postavko, ki je zgolj obračunska, in posledično na odločitve lastnikov. Z odloženimi davki organizacija pravilno prikaže poslovni izid po obdavčitvi. To naredi tako, da svoj davčni položaj pri davku iz dobička prikaže tudi tam, kjer se računovodska in davčna pripoznava prihodkov in odhodkov razlikujeta in kjer to povzroča razlike med računovodskim in obdavčljivim dobičkom.

Kako so obdavčeni drugi dohodki iz zaposlitve

Taki dohodki spadajo med dohodke iz zaposlitve. Druge dohodke iz zaposlitve na eni strani dalje ločimo še na dohodke iz opravljanja dela in storitev, ki jih prejemnik ne doseže v delovnem razmerju ali razmerju, ki se obdavči enako kot dohodki iz delovnega razmerja, pa tudi ne v okviru opravljanja dejavnosti. Obdavčeni so drugače kot tisti iz delovnega razmerja, zato je za pravilno obdavčitev dobro poznati njihove značilnosti.

Oprostitev DDV pri socialnovarstvenih storitvah

DDV so oproščene socialnovarstvene storitve in z njimi neposredno povezane dobave blaga. Izvajalci teh dobav so javni in zasebni zavodi, koncesionarji in nekatere nepridobitne organizacije. Zveza RFR opaža, da se tudi na tem področju oprostitev DDV uveljavlja preširoko in zato v nekaterih primerih neskladno z zakonodajo.

Nevedna kokoš in zmedeno jajce

Računovodski standardi predpostavljajo optimalne razmere, v katerih so verodostojne listine podlaga za pravilen vpis v poslovne knjige in za verodostojne računovodske informacije. A pri računovodenju so pogosti primeri, ko podvomimo o ustreznosti vsebine listine, ki jo vpisujemo v poslovne knjige. Takšen dvom seveda ni nedolžen. Napoveduje lahko negativni verižni učinek, saj napaka na listini povzroči napačen vpis v poslovne knjige, ki je vzrok za napačno podane računovodske informacije.

Ureditev nagrajevanja poslovne uspešnosti

Podjetja, ki so poslovno leto zaključila uspešno, lahko izplačajo del plače za poslovno uspešnost pod davčno ugodnejšimi pogoji. Zakonodajalec je omogočil, da bodo delavci po novem prejeli večji neto znesek, saj je del plače za poslovno uspešnost izvzet iz plačila dohodnine. Vendar mora biti del plače za poslovno uspešnost opredeljen v kolektivni pogodbi ali splošnem aktu delodajalca.

Zahtevnejši primeri izračunavanja odloženih davkov

Čeprav odloženi davki niso znanstvena fantastika računovodstva, se v praksi pojavljajo poslovni dogodki, ki zahtevajo temeljito presojo, ali mora organizacija v zvezi z njimi obračunati odložene davke ali ne. Najpogostejši so primeri, ko meri sredstva po pošteni vrednosti ali po modelu revaloriziranja. Ta poštena vrednost pa ne predstavlja hkrati tudi davčne osnove, iz česar sledi, da računovodski ter obdavčljivi prihodki in odhodki ne nastanejo v enakem obdobju.

Vedno mlajša 60-letnica

Pri 60. letu naj bi se življenje umirilo, a to ne velja za Zvezo RFR. Tako mladostna, kot je zdaj, še ni bila. V zadnjih letih v podjetje vstopajo mlajši kadri, pomlajuje pa se tudi z digitalizacijo. V preteklih štirih letih, torej od prvih Dnevov računovodij, je dobila novo spletno podobo (www.zvezarfr.si), spletno Zbirko predpisov, mobilno aplikacijo in digitalno revijo IKS. Pomemben korak je naredila tudi na področju razvoja stroke, saj je pobudnica Odbora za poenotenje računovodske poklicne skupine. Odbor je bil ustanovljen, da bi spodbujal strokovno usposobljenost poklicne skupine, krepil poklicno etiko v računovodski stroki in izboljšal javno podobo poklicne skupine. Prav poklicna skupina, register in certificiranje pa so bili tema letošnje okrogle mize v sklopu Dnevov računovodij.

Prvi spomini na Zvezo RFR

Zveza RFR je rojstni dan proslavila tudi na slavnostni večerji. Po uvodnem nagovoru predsednika Zveze RFR dr. Stanka Koželja, je nekaj besed spregovoril tudi dr. Marko Hočevar, profesor na Katedri za računovodstvo in revizijo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in eden od predstavnikov Odbora za poenotenje računovodske poklicne skupine. Z njim smo po Dnevih računovodij opravili kratek pogovor.

Sodelovanje med pooblaščenimi revizorji in pooblaščenimi ocenjevalci vrednosti

Zveza RFR na Dnevih računovodij vsako leto nagradi štiri najboljše magistrske naloge s področja računovodstva, financ in revizije. Magistrska naloga z naslovom Sodelovanje med pooblaščenimi revizorji in pooblaščenimi ocenjevalci vrednosti je ena od nagrajenih najboljših magistrskih nalog. Avtorica je v nalogi preučevala sodelovanje med revizorji in ocenjevalci vrednosti v praksi ter njegove učinke. Raziskovala je, na kakšen način in kako pogosto ti strokovnjaki sodelujejo, in preučevala, koliko je tako sodelovanje potrebno.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS