Oslabitev opredmetenih osnovnih sredstev

Organizacija mora vsaj ob zaključku poslovnega leta preveriti, ali so sredstva oslabljena. Za nefinančna sredstva in finančne naložbe v odvisne in pridružene organizacije, ki jih po začetnem pripoznanju meri po modelu nabavne vrednosti, uporablja SRS 17. Te oslabitve so po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb v celoti davčno priznane, a le pod pogojem, da so skladne z določbami računovodskih standardov.

Naložbene nepremičnine

Med naložbene nepremičnine organizacija razvrsti tiste, ki jih bo oddajala v najem ali jih ima z namenom povečevanja vrednosti. Med njimi pripozna tudi tiste, ki jih ima v najemu, pa ustrezajo opredelitvi za naložbene nepremičnine. V takih primerih pripozna pravico do uporabe sredstva. Naložbene nepremičnine po začetnem pripoznanju meri po modelu nabavne vrednosti ali po modelu poštene vrednosti. Če se spremeni raba, jih mora prerazvrstiti.

Povračila stroškov prehrane in prevoza ter drugi prejemki v javnem sektorju

Proračunski uporabniki povračila stroškov in druge prejemke iz delovnega razmerja še vedno obračunavajo in izplačujejo v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ in aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti negospodarstva. Postopno spreminjanje teh predpisov je vzrok za spremembe pri izračunu zneskov posameznih vrst povračil in drugih prejemkov.

Postavke obračuna DDPO v zvezi z združitvami in delitvami

Do združitev in delitev organizacij pogosto prihaja iz poslovnih, finančnih ali organizacijskih razlogov. Takšna statusna preoblikovanja običajno niso brez davčnih posledic, a se jim je mogoče tudi izogniti. Zaradi posebne računovodske obravnave združitev in delitev lahko nastanejo razlike v primerjavi z davčno obravnavo. Te lahko vplivajo na davčno osnovo za DDPO v prihodnjih letih. Tem razlikam so namenjene posebne zaporedne številke obračuna DDPO.

Obdavčitev normirancev zasebnikov

Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, lahko davčno osnovo ugotavljajo tudi z upoštevanjem normiranih odhodkov. Vendar pa morajo tako obdavčitev pravočasno priglasiti. Fizične osebe, ki ne začenjajo opravljati dejavnosti na novo, morajo poleg tega izpolniti še prihodkovni pogoj. Zaradi zadnjih sprememb pri tej obdavčitvi so nekateri zavezanci še negotovi, ali bodo dejansko lahko obdavčeni na tak način.

Pravila glede izrabe letnega dopusta

Med najpomembnejša pravila glede izrabe letnega dopusta sodita način izrabe in prenos neizrabljenega letnega dopusta v naslednje leto. Do najpogostejših kršitev teh pravil običajno prihaja pri izrabi letnega dopusta po dnevih, pretvarjanju dopusta v ure in neizrabi dveh strnjenih tednov v tekočem letu. Delodajalci imajo največ težav zlasti z odločitvijo, ali ima delavec pravico do izrabe lanskega letnega dopusta do 30. junija ali do 31. decembra.

Poznavanje davčne kulture v proizvodnem podjetju

Zveza RFR na Dnevih računovodij vsako leto nagradi štiri najboljše magistrske naloge s področij računovodstva, financ in revizije. Magistrska naloga z naslovom Poznavanje davčne kulture v proizvodnem podjetju je ena od nagrajenih magistrskih nalog. Avtorica je v nalogi raziskala, kako zaposleni v proučevanem podjetju poznajo davčno kulturo in v kolikšni meri jo dojemajo kot nepravično.

Davek na dodano vrednost je nižji od davka na nevednost

Slovenija je leta 1999 uvedla DDV, s katerim je nadomestila dotedanji prometni davek. O tem, kakšni so bili takrat časi, in o pričakovanjih uvajalcev novega davka smo se pogovarjali s tedanjim direktorjem Dursa. Stojan Grilj je bil na čelu Dursa od začetka leta 1999 pa vse do polovice leta 2004.

Aktivni ali pasivni

Ko se računovodje pogovarjamo o tem, kaj nas najbolj moti pri vsakdanjem delu, običajno izpostavimo neprestane spremembe strokovnih pravil, slabo razmejene pristojnosti in odgovornosti, sezonsko preobremenjenost in pogosto nerazumna pričakovanja različnih uporabnikov računovodskih informacij. Čeprav morda mislimo, da so tovrstne tegobe lastne le našemu poklicu, ni tako. Tovrstne težave namreč sodijo med najpogostejše vzroke stresa na skoraj vsakem delovnem mestu.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS