Časovne razmejitve

Računovodski standardi določajo pogoje za pripoznanje prihodkov in stroškov. Če ti niso izpolnjeni, organizacija njihovo pripoznanje odloži. Če so izpolnjeni, a opravljenih storitev ali dobave blaga še ne sme zaračunati, pa jih vračuna. Za vračunavanje in odlaganje organizacija uporablja postavke aktivnih in pasivnih časovnih razmejitev. Na ta način zagotovi, da pripozna prihodke in stroške v obdobju, v katerem je nastal poslovni dogodek.

Kako izbrati pravo programsko opremo za vodenje poslovnih knjig v javnem sektorju

Javni sektor za vodenje poslovnih knjig običajno uporablja računovodsko programsko okolje. Pri njegovi izbiri in prilagoditvi za namen obravnave knjigovodskih podatkov pa je treba pozornost posvetiti posebnostim pri poslovanju uporabnikov. Le tako programska oprema lahko izpolni pričakovanja deležnikov pri pridobivanju pravočasnih in kakovostnih računovodskih informacij.

Nekaj primerov knjiženj upravljanja stvarnega premoženja v javnem sektorju

Del ravnanja s stvarnim premoženjem, katerega lastniki so država in občine, je tudi upravljanje. Upravljanje je lahko v rokah drugih pravnih oseb javnega prava, ki s prevzemom stvarnega premoženja lahko postanejo lastniki ali pa imajo sredstva v upravljanju. Posledično taka ureditev vpliva na obravnavanje prihodkov od prodaje tega premoženja, od dajanja v najem, od prejemanja odškodnin in od izvajanja investicij ter vzdrževanja.

Odbitek DDV pri osebnih avtomobilih in motornih kolesih

Od osebnih avtomobilov in motornih koles odbitek DDV ni dovoljen, razen v izrecno predpisanih primerih. Pri uveljavljanju odbitka DDV morajo biti davčni zavezanci pozorni predvsem pri večnamenskih vozilih. Pri slednjih za uveljavitev pravice do odbitka ni bistvena homologacija, ampak ustreznost vozila za prevoz blaga, ki naj bi bila zagotovljena z izpolnjevanjem posebej za ta namen predpisanih štirih pogojev.

Sodna praksa o obdavčitvi z dohodnino v letih 2019 in 2020

Sodišče je v zadnjem letu odločalo o več primerih v zvezi z obdavčitvijo z dohodnino. Nekateri primeri so povezani z obdavčitvijo dohodkov iz pogodbenih del iz tujine, spet drugi z vprašanjem obdavčitve pokojnine iz tujine in dohodka iz opravljanja dela za deželni organ v tujini. S sodbo o obdavčitvi dohodka iz prodaje odpadnih surovin se spreminja dosedanja praksa. Za tožnika pa je ugodna tudi sodba o povprečenju odškodnine iz zunajsodne poravnave.

Sodna praksa v zvezi z rezidentskim statusom fizičnih oseb v letih 2019 in 2020

Sodišče je v zadnjem letu odločalo o več primerih v zvezi z določitvijo rezidentskega statusa. Nekateri primeri se nanašajo na presojo tega statusa po nacionalni zakonodaji, nekateri pa na reševanje problematike odprave dvojnega rezidentstva. Pri določanju rezidentskega statusa po nacionalni zakonodaji ni prišlo do preobrata pri sojenju. A sodišče v kakšnem primeru vendarle ugotovi, da dejansko stanje v davčnem postopku ni bilo dovolj raziskano.

Trenutek za improvizacijo

Slovenci med vrednote, ki jih cenimo, vsekakor uvrščamo redoljubnost. Urejene stvari v nas vzbujajo občutek varnosti, predvidljivosti, zanesljivosti in to pogosto cenimo bolj kot občutek svobode, sproščenosti in razburljivosti. Računovodje smo v tem pogledu običajno še bolj goreči. Presrečni smo, če odgovor na našo dilemo najdemo zapisan v standardu ali v določeni alineji predpisa. Ko je tako, smo pomirjeni, saj se lahko do črke držimo pravil. Zagate in težave, ki jih takšno črkobralstvo prinaša, radi pripišemo piscu predpisa, saj ni predvidel posebnosti, s katero imamo opraviti. 


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS