Nepremičnine, namenjene prodaji

Nepremičnine, ki jih organizacija želi ali namerava prodati, so glede trdnosti namena prodaje ter oblike in stanja razvrščene v različne postavke bilance stanja. Razvrstitev nato vpliva na vrednotenje nepremičnine, izkazano velikost v bilanci stanja in pripoznavanje učinkov v izkazu poslovnega izida in izkazu drugega vseobsegajočega donosa.

Splošni sklad pri drugih uporabnikih

Pri obravnavi splošnega sklada se pogosto pojavi vprašanje, ali morajo biti postavke sredstev na aktivni strani bilance v ravnotežju s posameznimi vrstami splošnega sklada na pasivni strani. Ali torej lahko prihaja do razlik in kje je to dopustno? Odgovor se skriva v pravilih knjiženja za druge uporabnike. Medtem ko deli splošnega sklada, ki se nanašajo na materialna sredstva, terjatve in finančne naložbe, ne smejo odstopati od aktivnih postavk v bilanci stanja, pa splošni sklad za drugo ne izkazuje vedno stanja denarnih sredstev na računu.

Računovodska obravnava služnostne pravice

Po vsebini gre za pravico prejemnika, da uporablja tujo stvar, običajno nepremičnino. Organizacije pravice v računovodskih izkazih po navadi pripoznajo kot neopredmetena sredstva. Vendar to velja le za pridobljene pravice do industrijske lastnine, kot so patenti, licence in blagovne znamke. Služnostna pravica je običajno povezana z uporabo sredstva, ki je v pravnem lastništvu nekoga drugega, in zato lahko ustreza opredelitvi najema.

Služnostna pravica v sistemu DDV

Služnost je ena od stvarnih pravic in kot taka tudi predmet obdavčenja. Z vidika DDV je lahko obdavčena po splošni stopnji, izjemoma pa je lahko tega davka tudi oproščena. Vendar oprostitev velja le pri določenih vrstah služnosti, če so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih zahtevajo predpisi na področju DDV, da se ta storitev obravnava kot oproščeni najem nepremičnine.

Odbitek DDV od osebnih avtomobilov za nadaljnjo prodajo

Pravica do odbitka DDV od osebnih avtomobilov je močno omejena. Zavezanci, ki uporabljajo avtomobile za različne namene, se pogosto znajdejo v položaju, ko jim davčni organ ne dovoli odbiti DDV, čeprav so avtomobile že v začetku nabavili z namenom opravljanja dejavnosti, ki dovoljuje odbitek DDV.

DDV pri prometu z orodjem v lasti tujih zavezancev

Če slovenski zavezanec dobavi orodje, ki ostane na ozemlju Slovenije, mora vedno obračunati DDV. Čeprav lastnik tega orodja, ki je pri slovenskem proizvajalcu, postane tuji zavezanec, se mu samo zaradi tega še ni treba identificirati za DDV v Sloveniji. Ko pa se odloči, da bo orodje prodal na ozemlju Slovenije, prenesel v državo članico EU, kjer ima sedež, ali prodal drugemu zavezancu v drugo državo članico EU, na ozemlju Slovenije opravi obdavčljivo dobavo in se mora identificirati za DDV v Sloveniji.

Poenotenje računovodskega poklica

Organizacije in institucije, ki so zainteresirane za poenotenje računovodske poklicne skupine v Sloveniji, so v okviru skupnega odbora poenotile izhodišča za delovanje in začele priprave za vzpostavitev registra poklicnih podskupin in njihovo certificiranje.

Besedne igre

Vsake toliko časa se pojavi kakšna beseda ali besedna zveza, katere vsebino in življenjski cikel je prav zabavno opazovati. Legendarne so seveda skovanke, ki nekaterim proustovsko prikličejo okus in vonj prejšnjega sistema. Kaj porečete na "samoupravno povezane interese, ki so podlaga za osnutek družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih za urejanje odnosov pri delitvi dohodka v temeljni organizaciji združenega dela"? Verjetno se boste bolj izkušeni nostalgično nasmehnili, nezaupljivi prijeli za denarnico, mlajši pa vstavili besedilo v Googlov prevajalnik.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS