Zaloge proizvodov pri določenih in drugih uporabnikih

Izdelava in prodaja proizvodov pri določenih in drugih uporabnikih pogosto ni niti glavna niti posebno pomembna dejavnost, saj večinoma opravljajo storitve. Se pa predvsem javni zavodi in občine redno ali občasno srečujejo z izdelavo proizvodov, kot so knjige, katalogi in podobno. Te nato prodajo, lahko pa jih porabijo tudi za lastno dejavnost. Pri obravnavi zalog je pomembno njihovo vrednotenje. To pa se doseže s pravilnim obračunom proizvodnje.

Plačilni roki za obveznosti iz državnega proračuna

Značilnost dobrega gospodarja v poslovanju med pravnimi osebami je tudi ta, da upošteva plačilne roke. Pravni osebi, ki sklepata posle, jih določita v pogodbi, če pa niso posebej dogovorjeni, se uporabijo določbe Obligacijskega zakonika. Plačilni roki za proračunske uporabnike so predpisani v javnofinančnih predpisih, ravno tako tudi prevzemanje obveznosti v breme proračuna Republike Slovenije, ki se poravnavajo v postopku izvrševanja proračuna.

Instrumenti zadolževanja proračunov

Gospodarski subjekti lahko za financiranje poslovanja uporabljajo lastniške in dolžniške vire financiranja. Za državni proračun in občinske proračune lastniško financiranje, kot ga poznamo v zasebnem sektorju, ne pride v poštev, ker nihče ne more pridobiti lastninske pravice nad državo ali občinami, kar sicer omogočajo lastniški viri financiranja. Če zanemarimo davčne, druge nedavčne in kapitalske prihodke ter donacije lahko na ravni države in občin pride v poštev samo dolžniško financiranje, kar pomeni zadolževanje. To pa vsebuje nabor različnih finančnih instrumentov, ki se razlikujejo po vrsti, ročnosti in valutah.

Obdavčitev pokojnin in drugih dohodkov upokojencev

Pred upokojitvijo je dobro vedeti, kolikšna bo pokojnina, kako bo obdavčena in kako bodo obdavčeni morebitni drugi dohodki, ki jih bo upokojenec dosegal po upokojitvi. Pokojnina je z nekaj posebnostmi obdavčena kot plača, drugi dohodki upokojencev pa različno, odvisno od pravne podlage za njihovo delo. Dohodki ne glede na velikost ne vplivajo na pravico do pokojnine. Vpliva pa nanjo status upokojenca. Če opravlja dejavnost, sklene delovno razmerje ali je lastnik družbe oziroma ustanovitelj zavoda ali zadruge in hkrati poslovodja, delno ali v celoti izgubi pravico do pokojnine.

Predplačila in DDV

Predplačila za blago in storitve so zavezana k obračunu DDV. Kdaj mora slovenski zavezanec od predplačila obračunati DDV, je odvisno od tega, kje bo kraj dobave blaga ali opravljene storitve, za katero je plačano predplačilo, in kdo ga plačuje.

Novosti carinske zakonodaje

Od 1. maja 2016 v vseh državah članicah velja in se uporablja nova carinska zakonodaja. Prinaša poenostavitve in olajšuje administracijo posameznim udeležencem pri carinskih postopkih, hkrati pa skrbi za varnost državljanov EU. Njen cilj je uvedba popolnoma elektronskega komuniciranja s carinskimi organi, večja novost pa je tudi, da zastopnik ne potrebuje več dovoljenja oziroma licence za opravljanje zastopanja pred carinskimi organi.

Vpliv izbranih dejavnikov na pripravljenost davčnega sodelovanja davčnih zavezancev z davčno upravo

Zveza RFR na Dnevih računovodij vsako leto nagradi štiri najboljše magistrske naloge s področij računovodstva, financ in revizije. Letos je ena od njih magistrska naloga z naslovom Vpliv izbranih dejavnikov na pripravljenost davčnega sodelovanja davčnih zavezancev z davčno upravo. Maja Matajič je v njej raziskovala, kaj vpliva na to, da so slovenski davčni zavezanci pripravljeni davčno sodelovati z davčno upravo. Tako je v teoretičnem delu proučila značilnosti in oblike takega sodelovanja, podala pregled študij o dejavnikih, ki vplivajo na to, ter podrobneje proučila dejavnike in jih razvrstila na ekonomske, psihološke in demografske, nato pa v četrtem poglavju predstavila izsledke empirične raziskave o davčnem sodelovanju.

Haiku

Pesniška oblika, ki skrajno zgoščeno opisuje zunanji pojav in ga povezuje z dogajanjem v človekovi notranjosti, je haiku. Dober haiku je formalno kratek, a tematsko bogat. Od bralca zahteva poglobljen razmislek o obravnavani vsebini in pri njem pogosto sproži samospraševanje o smiselnosti njegovih dejanj.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS