Računovodske ocene in njihove spremembe

Organizacija nekaterih postavk v računovodskih izkazih ne more natančno izmeriti. Zneski, ki jih izkazuje v bilancah, so namreč približek njihove vrednosti in pomenijo oceno, ki je rezultat najboljšega poznavanja dejstev in okoliščin. Organizacija zato vsaj enkrat letno preveri, ali so računovodske ocene ustrezne. Po potrebi jih prilagodi glede na nova znana dejstva in okoliščine tako, da izkazano stanje sredstev in obveznosti izkazuje resnično in pošteno sliko njenega finančnega položaja.

Prihodki iz pogodb s kupci – MSRP 15

Organizacije, ki računovodijo po MSRP, bodo morale 1. januarja 2018 začeti uporabljati nov standard MSRP 15 – Prihodki iz pogodb s kupci. Ta uvaja nekatere novosti na področju pripoznavanja prihodkov. Kakšen bo učinek uvedbe novega standarda na računovodske izkaze organizacij, bo odvisno predvsem od narave poslovanja organizacije in dejavnosti, v kateri posluje. Splošna posledica pa bo, da bo imel pomemben vpliv na zaporedje pripoznavanja prihodkov in na njihovo pripoznano velikost.

Odloženi prihodki in odloženi stroški

Načelo nastanka poslovnega dogodka organizaciji narekuje, da pripozna odložene prihodke in odložene stroške. Prejem denarnih sredstev namreč ne pomeni nujno tudi ustvarjenih prihodkov, če organizacija kupcu ni dobavila proizvodov ali opravila naročenih storitev. Zato pripozna pasivne časovne razmejitve, s katerimi pripoznanje prihodkov odloži do trenutka, ko bo izpolnila pogoje iz računovodskih standardov. Obratno velja za odložene stroške.

Oprostitev DDV pri storitvah neodvisnih skupin oseb

Neodvisne skupine oseb so pri opravljanju storitev svojim članom oproščene DDV. Pri tej oprostitvi pa velja vrsta pogojev, ki davčnim zavezancem povzročajo težave. Obenem oprostitev neenotno obravnavajo tudi posamezne države članice EU. Večje družbe, ki prek hčerinskih delujejo po vsej Evropi ali celo širše, težijo k temu, da bi se oprostitev uveljavila tudi čezmejno, vendar glede tega še ni enotnega stališča.

Obresti od presežka posojil

Obresti od posojil niso nujno v celoti davčno priznane. To je odvisno od tega, ali so posojila potrebna za obdavčeno dejavnost zavezancev in od koga so dobljena. Predvsem pri posojilih med povezanimi osebami so prisotne omejitve. Obresti od presežnih posojil ali s previsoko obrestno mero denimo niso priznane. Zavezanci imajo tudi možnost dokazovanja tržnosti prejetega posojila. V celoti pa so nepriznane obresti od posojil iz davčnih oaz s seznama Ministrstva za finance.

Obresti med povezanimi osebami in posojila iz davčnih oaz

Odhodki za obresti od posojil med povezanimi osebami ne smejo biti presežni, prihodki iz teh posojil pa ne premajhni. Davčno priznane obresti se izračunajo s priznano obrestno mero ali po neodvisnem tržnem načelu. Vendar so v celoti nepriznane, če izvirajo iz presežka posojil od kvalificiranega družbenika. Tudi obresti od posojil iz davčnih oaz so v celoti davčno nepriznane.

Ko sem izbrala računovodstvo, so bili prijatelji presenečeni

Ob 60. obletnici smo se v prejšnjih številkah revije IKS pogovarjali z graditelji računovodskega poklica, ljudmi, ki so v preteklosti zaznamovali tako Zvezo RFR kot samo računovodstvo. Poklic računovodje pa se spreminja, tako zaradi tehnologije in zakonodaje kot tudi zaradi mladih ljudi, ki vstopajo vanj. Zato je prav, da spoznamo tudi njihov svet in način razmišljanja. Pogovarjali smo se z Ulo Umek, Aleksandro Anastasovo in Anjo Oset, študentkami magistrskega študija, smer računovodstvo in revizija. Vse tri so tudi članice Društva študentov računovodstva in revizije.

Mikroskopski dobiček

Pred dnevi smo imeli prijetno družinsko srečanje. Jesensko druženje s sorodniki, ki jih vidim le enkrat ali dvakrat letno. Proti večeru, ko so gospe najavile peko kostanja in degustacijo mošta, smo se vsi ostali vdali v usodo in si začeli krajšati čas. Najstniki so iz žepov izvlekli mobilne telefone in poiskali signal za Wi-Fi, starejši smo začeli modrovati o temah, ki so nam blizu.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS