Računovodska obravnava komisijskih poslov

Računovodski standardi posebej ne določajo računovodske obravnave komisijskih poslov. A to ne pomeni, da komisionar pri računovodenju uporablja pravila, ki veljajo po kakšnem drugem zakonu. Pač pa bo moral pri računovodski obravnavi takšnih poslov presoditi, ali deluje kot principal (v svojem imenu in za svoj račun) ali kot zastopnik (v imenu in za račun drugega). Če deluje kot zastopnik, je njegov prihodek zgolj provizija, ki pa je lahko tudi enaka nič.

Računovodska obravnava kulturnozgodovinskih spomenikov

Organizacija opredmetenih osnovnih sredstev kulturnega, zgodovinskega ali umetniškega pomena po SRS 1.57 (2019) ne amortizira. Vendar je v praksi to privedlo do zmotnega in napačnega razumevanja, da temu pogoju ustrezajo prav vse zgradbe s takšnim statusom po področnem zakonu. A organizacija takšnega pogoja ne more presojati mimo hierarhije računovodskih pravil. SRS 1.57 mora upoštevati v okviru splošnih pravil SRS 1 (2019) glede amortiziranja opredmetenih osnovnih sredstev.

Knjiženje stavbne pravice pri njenem imetniku

Stavbna pravica je ena od stvarnih pravic, ureja pa jo Stvarnopravni zakonik. V zakonu je natančneje opredeljeno, kdaj je mogoče govoriti o pravnem prometu s stvarnimi pravicami, določene pa so tudi pravice in obveznosti strank v teh poslih. Za računovodske namene posel s stavbno pravico ustreza opredelitvi najema. Imetnik stavbne pravice bo zato v povezavi z njeno pridobitvijo pripoznal pravico do uporabe sredstva, razen če lahko uporabi izjemo po SRS 1.63 (2019).

Dokapitalizacija iz sredstev družbe v družbi z omejeno odgovornostjo

Pri dokapitalizaciji družbe z omejeno odgovornostjo z njenimi sredstvi se družbeniku poveča le osnovni vložek, delež pa praviloma ne. Družbenik ne pridobi novega deleža, zato ni mogoče govoriti o novi pridobitvi deleža kot kapitala družbenika fizične osebe, ki bi vplivala na obdavčitev z dohodnino od dobička iz kapitala. Nabavna vrednost iz takega povečanja pa je nič. To obenem spreminja dosedanje ravnanje, zato bi bilo treba upoštevajoč novo sodno prakso ta pravila upoštevati tudi v davčni praksi.

DDV pri komisijskih poslih

Že od uvedbe DDV v Sloveniji velja, da pri komisijskih poslih v sistemu DDV hkrati nastaneta dva prometa: eden med komisionarjem in kupcem blaga ali storitve in drugi med komisionarjem in komitentom. Oba je treba obdavčiti z DDV, razen če je predpisana oprostitev tega davka. Za vsakega od njiju mora davčni zavezanec izdati ustrezen račun in ga vpisati v evidence za DDV.

Pregled sodne prakse Sodišča EU, objavljene v reviji IKS (3)

Sodna praksa Sodišča EU, tokrat strnjena, sicer pa objavljena v več revijah IKS, je lahko delovni pripomoček za davčne zavezance pri iskanju odgovorov v zvezi z DDV. Ob sporu z davčnim organom zavezanec v preglednici poišče, v kateri sodbi je Sodišče EU obravnavalo določen člen in v kateri reviji IKS je bil objavljen povzetek sodbe ali celo sestavek o določenem področju. Nato prebere še sestavek oziroma celotno sodbo in se odloči, kako s pomočjo sodne prakse pri pristojnih organih utemeljiti pravilnost svojega ravnanja.

Prav zaradi izrednih razmer je nujno, da se srečamo v čim večjem številu

Leto 2020 je bilo posebno in vse kaže, da bo takšno tudi leto 2021. Zaradi zdravstvene krize in njenega vpliva na poslovanje se računovodje srečujemo s številnimi organizacijskimi in strokovnimi izzivi. Prav njim smo posvetili letošnje Dneve računovodij, na katerih se bomo, kot je to v teh izjemnih časih postalo že normalno, žal srečali le virtualno. Kljub temu pa bo izkušnja izjemna, saj nas čaka izredno bogat program, poln izjemno koristnih strokovnih vsebin.

Za oblakom pride sonce

Prihodnost pogosto načrtujemo premočrtno. Postavimo se v izhodišče, upoštevamo hitrost gibanja in razpoložljiv čas ter tako izračunamo, kje naj bi se znašli na koncu. In na koncu smo pogosto razočarani, saj rezultat običajno ni takšen, kot smo ga pričakovali. Izkaže se, da se je ves čas premočrtno gibal le čas. Vse drugo, na kar smo se zanašali, je veliko bolj nepredvidljivo.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS