Knjiženje zavrnjenih prejetih računov

Razlogov za zavrnitev računov je več. Najpogosteje organizacija prejme račun za naročeno blago ali storitve, a zaračunana količina ali vrednost ni ustrezna, lahko pa so napačni tudi drugi podatki na računu. Organizacija ima pravico in dolžnost, da zahteva pravilno listino, zato tak račun po navadi zavrne. A ker je poslovni dogodek nastal, zavrnitev računa ne pomeni, da ga organizacija tudi ne knjiži.

Obravnava knjigovodskih listin pri uporabnikih v javnem sektorju

Knjigovodske listine so papirni ali elektronski zapisi o poslovnih dogodkih, ki spreminjajo sredstva, obveznosti do njihovih virov, prihodke in odhodke, pa tudi o tistih, ki se izkazujejo v zunajbilančni evidenci. Uporabniki pri obravnavi listin upoštevajo zakonske določbe in pravila skrbnega računovodenja, zato morajo poslovne dogodke izkazovati verodostojno in pošteno.

Uporaba davčnih predpisov za računovodsko razvrščanje in pripoznavanje

Vse več je področij, kjer se računovodska in davčna obravnava poslovnega dogodka med seboj razlikujeta. V nekaterih primerih je to razumljivo in celo smiselno. Davčni predpis namreč ureja obdavčitev, računovodski izkazi pa so namenjeni bralcem. Ti tako dobijo informacije o finančnem položaju organizacije in njeni uspešnosti. A če davčna pravila niso skladna z računovodskimi standardi, jih ni mogoče uporabiti pri knjiženju.

Prispevki od pogodbenih del v tujini

Slovenski davčni rezidenti prejemajo tudi dohodke iz pogodbenih del iz drugih držav EU. Te dohodke morajo napovedati v Sloveniji. Če zanje velja slovenska zakonodaja za socialno zavarovanje, morajo plačati tudi prispevke za socialno varnost. V nasprotnem primeru pa morajo zavarovanje v tujini dokazati s potrdilom A1 oziroma drugim potrdilom.

Regres za letni dopust

Delodajalec mora delavcu vsako leto do 1. julija izplačati regres za letni dopust. Izplača ga v denarju in najmanj v znesku minimalne plače. Izjemoma je plačilo lahko tudi v nedenarni obliki, če to dovoljuje kolektivna pogodba dejavnosti. Kadar delavec dela krajši delovni čas ali se je zaposlil med letom oziroma prekinil delo, je upravičen do sorazmernega dela regresa. Izjema je delo za krajši delovni čas, ki uživa posebne pravice.

Oprostitev DDV pri storitvah za plovila, ki plujejo po odprtem morju

V zadnjih mesecih je na tem področju prišlo do dveh pomembnih sprememb. Davčni zavezanci so z objavo sprememb Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost najprej dobili novo, natančnejšo opredelitev plovil za plovbo na odprtem morju, na katero je vezana oprostitev DDV. Drugo spremembo pa prinaša sodba Sodišča EU. V njej je na presenečenje številnih mogoče prebrati, da so DDV oproščene tudi storitve za potrebe obravnavanih plovil, čeprav niso zaračunane neposredno ladjarju.

Na naš poklic preveč gledajo zgolj skozi prizmo denarja

Praznovanje 60. obletnice Zveze RFR ponuja priložnost, da se ozremo tudi v prihodnost. Marca 2015 je bil ustanovljen Odbor za poenotenje računovodske poklicne skupine, katerega namen je spodbujanje strokovne usposobljenosti poklicne skupine, krepitev poklicne etike v računovodski stroki in izboljšanje javne podobe poklicne skupine. V odboru so se povezali izobraževalne inštitucije, strokovna in poklicna združenja ter organizacije, ki sistematično presojajo računovodske podatke. O prihodnosti računovodskega poklica smo se pogovarjali s predstavnikoma poklicnih skupin v odboru − z Aleksandrom Štefancem (predsednikom Zbornice računovodskih servisov) in Simono Štravs (predsednico Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije).

Analiza etičnega vidika uravnavanja dobičkov

Zveza RFR na Dnevih računovodij vsako leto razglasi štiri najboljše magistrske naloge s področij računovodstva, financ in revizije. Letos je bila med take uvrščena magistrska naloga Nike Čadež. Naloga s pomočjo mnenj študentov računovodstva in revizije ter preizkušenih računovodij raziskuje področje etičnosti oziroma neetičnosti izbranih scenarijev uravnavanja dobičkov.

Pomembni koraki in lepi obeti

V prvih vročih poletnih dneh ste verjetno prejeli vabilo Zveze RFR, ki ga je ta pripravila skupaj z drugimi člani Odbora za poenotenje računovodske poklicne skupine. V njem vas strokovno pomembne organizacije različnih velikosti in namenov vabijo k vpisu v register posameznikov, usposobljenih za opravljanje računovodskega poklica. Ko prejmemo tako vabilo, nas običajno zanimajo koristi, morebitni stroški in seveda (računovodje radi tehtamo), kakšen je dejanski namen tovrstne pobude.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS