Računovodenje projektov, ki jih financira RS ali EU

Organizacijam so pri poslovanju na voljo različne oblike pomoči, bodisi iz proračuna bodisi posredno prek različnih organizacij, ki jih je država ali vlada ustanovila za tak namen. V praksi se pogosto uporablja tudi pojem projektna sredstva. Ta mora organizacija namensko porabiti, običajno pa še poročati o njihovi namenski rabi. Če pa sredstva niso porabljena v skladu z namenom, jih mora vrniti.

Poslovni najemi

Najem je poslovni dogodek, pri katerem najemodajalec na najemnika prenese pravico do uporabe sredstva, ki je predmet najema. Nato najemnik in najemodajalec najem razvrstita bodisi kot poslovnega bodisi kot finančnega. Pri poslovnem najemu se tveganja in koristi, ki so povezani s predmetom najema, ne prenašajo na najemnika, ampak ostajajo pri najemodajalcu.

Računovodsko nadziranje in notranji nadzor javnih financ

Proračunski uporabniki morajo organizacijsko računovodsko nadziranje vzpostaviti tako, da zagotavljajo nadzor in kontrolo nad računovodskim poročanjem. Izvajajo ga kot računovodsko kontroliranje podatkov ob njihovem vnosu v poslovne knjige in med njihovo obdelavo. Hkrati pa morajo zagotoviti notranji nadzor javnih financ, ki poleg računovodskega nadziranja zajema še nadzor nad računovodenjem v obliki notranjega revidiranja.

Pregled izbranih spodbud v zvezi z zaposlitvijo

Delodajalci imajo pri zaposlovanju določenih delavcev možnost uveljavljati spodbude v obliki delne ali celotne oprostitve prispevkov delodajalca. Pogoji se razlikujejo za različne vrste spodbud, te pa segajo od zaposlitve mladih oseb, mladih mater, starejših od 55 let ali invalidov do zaposlitve težje zaposljivih oseb.

Premoženjski davki fizičnih oseb

Fizične osebe so zavezanke ne samo za dohodnino, ampak tudi za nekatere druge dajatve, ki zadevajo njihovo premoženje. Mednje štejemo davek na dediščine in darila, davek od premoženja, nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč in pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. Ne gre pa pozabiti še na davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč, davek na dobitke pri klasičnih igrah na srečo in davek na vodna plovila.

Posebnosti pri obdavčitvi kmečkih gospodinjstev

Dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti so obdavčeni kot pavšalno ocenjen dohodek, lahko pa kot dohodek iz dejavnosti pod predpisanimi pogoji. Kot slednji se obravnavajo dohodki dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, razen dohodka iz malega obsega prve stopnje predelave lastnih pridelkov, ki je lahko dohodek v zvezi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo pod predpisanimi pogoji.

Realnost, bolj zapletena od fikcije

Med reševanjem problema se mora filmski ali knjižni junak pogosto spopasti tudi s hladnokrvnim birokratskim strojem. V teh zgodbah so namreč pravila zapisana tako, da dopuščajo različne interpretacije, včasih pa jim preprosto ni mogoče slediti. V nekaterih zgodbah pravila veljajo le za nekatere, drugim pa je dopuščeno vse. Ne tako redko se tudi zgodi, da omenjeni hladnokrvni stroj pravila razume po svoje ali pa jih celo poljubno spreminja.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS