Posli v tujih valutah in preračun tečajnih razlik

Računovodska obravnava tečajnih razlik, preračuna sredstev, obveznosti v tujini ter pripoznanja prihodkov in odhodkov v zvezi s tem se zdi zelo enostavna. A zaplete se že pri preprostem vprašanju, ali mora organizacija za preračun uporabiti tečaj Banke Slovenije, Evropske centralne banke ali morda poslovne banke. Prav tako ni najbolj jasno, kdaj mora preračunati terjatve in obveznosti v tuji valuti, kako naj ravna s sredstvi, ki jih je pridobila v tuji valuti, in ali mora preračunati tudi DDV zaradi spremembe tečaja.

Posebnosti računovodenja pri nakupu in prodaji delnic in deležev

V času presežne likvidnosti in (vsaj za zdaj) še nizkih obrestnih mer številne organizacije iščejo načine, kako povečati vrednost presežnih denarnih sredstev. Ena od možnosti so naložbe v delnice oziroma deleže. V to vrsto naložb po vsebini spadajo tudi naložbe v sklade. Kljub številnim skupnim značilnostim pa so med njimi razlike, ki vplivajo na pripoznavanje in merjenje v računovodskih izkazih.

Priprava kadrovskih načrtov posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov

Proračunski uporabniki morajo skupaj s finančnimi načrti pripraviti in sprejeti tudi kadrovske načrte. To pomeni, da za načrtovano in ocenjeno število javnih uslužbencev prikažejo, iz katerih virov bodo financirani stroški njihovega dela. Pri tem je pomembno tudi, da spremljajo izvajanje kadrovskih načrtov v povezavi s spremljanjem izvajanja finančnih načrtov.

Kako je obdavčeno prikrito izplačilo dobička pri fizičnih osebah

Prikrito izplačilo dobička pri fizičnih osebah je obdavčeno z dohodnino, obravnava pa je enaka kot pri dividendah. Tako je, če jih prejme družbenik s kvalificirano udeležbo ali druga obvladujoča oseba. Nasprotno pa je pri nekvalificiranih udeležbah v kapitalu primerljiv dohodek obdavčen kot drug dohodek. Prvi dohodek je obdavčen cedularno, drugi pa sintetično.

DDV pri storitvah upravljanja investicijskih skladov

Finančne transakcije, med katere spada upravljanje investicijskih skladov, so oproščene DDV in večinoma brez pravice do odbitka tega davka od nabav. Družbe za upravljanje določene storitve, ki se nanašajo na upravljanje investicijskih skladov, pogodbeno prenesejo na druge davčne zavezance. In prav v takih primerih se pojavi vprašanje oprostitve DDV in posledično tudi odbitka DDV.

Upravljanje tveganj na področju obdavčitve bogatih posameznikov

OECD je obdavčitev bogatih posameznikov opredelil kot eno od bolj tveganih področij obdavčitve. Ti zavezanci so namreč zelo mobilni in njihova dejavnost je po navadi povezana z več kot eno davčno jurisdikcijo. To jim omogoča, da z raznimi mednarodnimi davčnimi shemami agresivnega davčnega načrtovanja ali celo davčnega izogibanja zmanjšujejo svoje davčne obveznosti. Davčna vprašanja se nanašajo tako na obdavčitev dohodkov in kapitala kot tudi na davke na dediščino in podobno.

Sto let sodelavke iz osrčja naše zgodbe

Ko s sodelavci razmišljamo o vlogi Zveze RFR, o njeni identiteti in tradiciji, seveda vedno pomislimo tudi na ključne posameznike, ki so oblikovali našo zgodbo. Med njimi ima gospa Jelka Kompare, ki v teh dneh praznuje stoletnico, prav posebno mesto.

Poglejmo inflaciji v zobe

Ob omembi inflacije malokdo ostane ravnodušen. Pri tem ni pomembno, ali jo je povzročila povečana količina denarja v obtoku ali zmanjšanje ponudbe dobrin – cene se zvišujejo in to je dovolj, da nas skrbi za ohranjanje kupne moči vse bolj vznemirjajo v spanju.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS