Knjiženje prejetih računov pri najemih

Najemniki morajo za poslovna leta, ki so se začela 1. januarja 2019, po novem za vse najeme pripoznati obveznost iz najema in pravico do uporabe sredstva. Najemodajalci pa bodo najem še vedno razvrščali kot finančnega ali poslovnega. Pri slednjem bo najemodajalec najemniku običajno še vedno pošiljal račun za najemnino. Da najemnik ne bi imel dvakrat pripoznane obveznosti iz najema in odhodkov iz tega naslova, mora prilagoditi knjiženje tako prejetih dokumentov.

Knjiženje nabavnih računov po vsebini poslovnega dogodka

Dobavitelji v želji, da bi prodali čim več, kupcem ponujajo številne ugodnosti pri nakupih. Te segajo od različnih oblik popustov in dodatnih enakih proizvodov ali storitev po sistemu "plačaj dva, tretjega dobiš brezplačno" do brezplačnih storitev ob nakupu proizvodov. A taki proizvodi in storitve, ki jih kupec pridobi v sklopu nabavnega posla, niso brezplačni. Prodajalec jih na računu resda ne izkaže, vendar jih mora kupec kljub temu knjižiti.

Povračila stroškov na službenem potovanju in terenskem delu v javnem sektorju

Proračunski uporabniki povračila stroškov zaposlenim na službenem potovanju še vedno obračunavajo in izplačujejo v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ in aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti negospodarstva. Predpise je zakonodajalec postopoma spreminjal in dopolnjeval, zaradi česar se je spremenila tudi obravnava nekaterih vrst povračil stroškov na službenem potovanju.

Odvisno in neodvisno razmerje z davčnega vidika in prekvalifikacije

Zaradi pravilne obdavčitve dohodkov je treba ugotoviti, ali jih izvajalci dosegajo v odvisnem ali trajajočem neodvisnem razmerju. Oblika pogodbe namreč za obdavčitev ni ključna, razen če ustreza dejanskim okoliščinam pri opravljanju dela ali storitev. Dohodek po sklenjenih pogodbah lahko davčni organ za davčne namene prekvalificira iz dohodka iz dejavnosti v dohodek iz zaposlitve, če je po vsebini to dohodek iz zaposlitve.

Obvezne evidence delodajalcev na področju dela

Delodajalec mora za vsakega delavca od trenutka sklenitve pa vse do prenehanja delovnega razmerja voditi več evidenc. Med drugim vodi evidenco o zaposlenih delavcih, stroških dela, izrabi delovnega časa in o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporov. Pri delavcih, ki pri njem opravljajo občasno in začasno delo ter kratkotrajno delo, pa mora voditi evidenco o izrabi delovnega časa.

Identifikacija za DDV zaradi opravljanja ali prejemanja storitev od tujcev

Zavezanci vse pogosteje uporabljajo ali opravljajo čezmejne storitve. Pri tem je zanje pomembno, kdaj taka storitev sproži obveznost identifikacije za DDV. Še neidentificirani izvajalci in prejemniki tovrstnih storitev morajo za določene vrste storitev pravočasno pridobiti posebno identifikacijsko številko za DDV. Male davčne zavezance na to spomni šele računovodja, ki to lahko stori ob prejemu listin za knjiženje, ko je napaka že bila storjena.

20 let od uvedbe DDV

Letos mineva 20 let od uvedbe DDV v Sloveniji. V tem obdobju se je sistem obračunavanja DDV iz enostavnega spremenil v precej zapletenega. Kljub stalnim naporom evropskega zakonodajalca, da bi poenostavil obračunavanja DDV z zmanjševanjem administrativnih opravil, pa je pri tem davku vedno več izjem in odstopanj od osnovnih pravil. Vse to zmanjšuje preglednost sistema obdavčitve in lahko nepoznavalca hitro pripelje do napačne davčne obravnave.

Dejavniki vključevanja poslovodnega računovodstva v strateško odločanje podjetja

Zveza RFR na Dnevih računovodij vsako leto nagradi štiri najboljše magistrske naloge s področij računovodstva, financ in revizije. Magistrska naloga z naslovom Dejavniki vključevanja poslovodnega računovodstva v strateško odločanje podjetja je ena od nagrajenih. Avtorica je v njej preučevala vpliv organizacijske strukture, usposobljenosti oziroma izobraženosti poslovodnih računovodij, zaupanja odločevalcev v poslovodno računovodstvo in delovnih izkušenj poslovodnih računovodij.

Digitalizacija odpravlja rutino in prinaša več časa za strokovnejše delo

Zveza RFR je že šesto leto organizirala osrednji strokovni dogodek na področjih računovodstva, davščin in financ – Dneve računovodij. Na dvodnevnem srečanju v Portorožu, na katerem se je zbralo več kot 500 udeležencev, je bilo največ pozornosti namenjene vprašanju, kako bo digitalizacija spremenila vsakodnevno delo računovodij.

Dobrodušni davčni velikan

Kar nekaj dogodkov novejše zgodovine nas je tako zaznamovalo, da zanje natančno vemo, kje smo bili in kaj smo počeli, ko so se zgodili. Védenje o tem je za neko generacijo nekakšen časovni skupni imenovalec, ki lahko poenoti različna dojemanja preteklega časa.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS