Pomembnejše novosti pri računovodenju v javnem sektorju v letu 2024

Čeprav že zadnjih nekaj let pričakujemo spremembe pri pravilih računovodenja v javnem sektorju, so zadnje spremembe spet bolj ko ne redakcijske. Deloma so rezultat izboljšav na tistih področjih, kjer so bile v preteklih letih ugotovljene pomanjkljivosti in nedoslednosti, deloma pa posledica uskladitev s spremembami SRS, ki so začele veljati za poslovna leta, ki se začnejo 1. januarja 2024.

Kaj morajo organizacije javnega sektorja razkriti v izvenbilanci

Organizacije javnega sektorja morajo v računovodskem poročilu pojasniti postavke na kontih izvenbilančne evidence. Že bežen pregled javno objavljenih poročil pokaže, da organizacije zelo različno razumejo pojem izvenbilančne postavke in se temu primerno dokaj svobodno odločajo, kaj bodo pojasnile v okviru zahtevanega razkritja. Namesto tega bi morale pri opredelitvi izvenbilančnega sredstva in izvenbilančne obveznosti slediti računovodskim pravilom.

Stroški izposojanja v luči visokih obrestnih mer

V zadnjem letu in pol spremljamo vzpon obrestne mere Euribor, ki je junija 2022 postala pozitivna in se je do decembra 2023 dvignila nad 4 %. Višanje obrestnih mer posledično pomeni večje stroške zadolževanja in tako vpliva tudi na odločitve glede vključevanja teh stroškov v nabavno vrednost sredstev (usredstvenja). V obdobju nizkih ali celo negativnih obrestnih mer stroški izposojanja morda niso predstavljali pomembnih zneskov, kar je lahko pomenilo, da so organizacije zanemarile vidik usredstvenja. To pa ob visokih obrestnih merah morda ni več ustrezno.

Posebnosti in spremembe davčnega obračuna fizičnih oseb z dejavnostjo za leto 2023

Posebnosti davčnega obračuna za leto 2023 so pretežno vezane na dogodke, ki so posledica poplav in plazov. S tem so povezani izvzemi prihodkov od prejema pomoči zaradi omenjenih dogodkov in nevračilo davčnih olajšav za sredstva, ki so bila odtujena med poplavami in plazovi. Zavezanci pa lahko uveljavljajo tudi dodatno davčno olajšavo za donacije, če so donirali v Sklad za obnovo Slovenije.

Začasno zvišanje stopnje DDPO

Stopnja za DDPO se bo za leta od 2024 do 2028 zvišala na 22 %. Zvišanje ne bo vplivalo na davčno obveznost za leto 2023, vplivalo pa bo na akontacije za leto 2024. Kadar davčno obdobje zavezanca ni enako koledarskemu letu, se nova stopnja uporabi od davčne osnove za mesece, ki se nanašajo na koledarsko leto 2024.

Izbrani primeri za obračun DDPO za leto 2023

Za sestavljanje obračuna DDPO za leto 2023 velja nekaj novosti in sprememb, nekatere tudi zaradi avgustovskih poplav. V sestavku predstavljeni primeri se nanašajo predvsem na rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade ter na davčno obravnavo terjatev, ki so bile priznane v stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave. Obravnavani so tudi stroški reprezentance in nadzornega organa, ki so spet priznani le polovično.

80 let prof. dr. Franca Koletnika

Ena od osrednjih oseb v slovenski računovodski stroki je Franc Koletnik, dolga leta dejavno vpet v delovanje stroke in sooblikovalec tako imenovane slovenske računovodske šole. V osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja je pustil neizbrisen pečat pri uveljavitvi revidiranja kot teoretične discipline, poglobljeno pa je razvijal tudi druge discipline v računovodstvu. Dejavno je pripomogel k avtonomnosti računovodske in revizijske stroke v Sloveniji, in sicer na eni strani kot voditelj in odločevalec ter na drugi strani kot oblikovalec in univerzitetni učitelj. Zato ga umeščamo med najpomembnejše teoretike slovenske računovodske šole.

Vemo, zakaj ne vemo?

Začetki leta so težki, še posebej v računovodstvu, saj se vsakoletne spremembe običajno udejanjijo prav v tem času. Če so te povezane z obračunom plač, je vse skupaj še bolj naporno – računovodje takrat lovimo ravnotežje med dvema ognjema. Na eni strani nas v obup spravljajo državni uradniki z nerazumljivimi rešitvami, na drugi pa zaposleni z neštetimi vprašanji in kreativnimi idejami.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS