Osnove sestavljanja konsolidiranega letnega poročila

Konsolidirani računovodski izkazi prikazujejo premoženjsko in finančno stanje ter poslovno uspešnost skupine podjetij, kot da bi šlo za eno podjetje. Zaradi možnosti vplivanja na poslovanje podjetij v skupini lahko le konsolidirani računovodski izkazi, v katerih so ti vplivi izločeni, resnično in pošteno prikazujejo premoženjsko in finančno stanje ter poslovno uspešnost skupine.

Postopki konsolidiranja

Sestavek predstavlja izhodišča za izdelavo konsolidiranih računovodskih izkazov, zapisana v Mednarodnih standardih računovodskega poročanja, in s preprostimi praktičnimi zgledi prikazuje sestavljanje konsolidiranih računovodskih izkazov.

Računovodenje za režijski obrat

Režijski obrat je ena od oblik izvajanja gospodarske javne službe, s katero občine zagotavljajo materialne javne dobrine v javnem interesu zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu. Gospodarske javne službe urejajo zakoni s področja energetike, prometa in zvez, komunalnega in vodnega gospodarstva in gospodarjenja z drugimi vrstami naravnega bogastva, varstva okolja in drugih področij gospodarske infrastrukture. Država oziroma občina zagotavlja gospodarsko javno službo v režijskem obratu, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe negospodarno ali nesmotrno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo (6. in 7. člen Zakona o gospodarskih javnih službah).

Obdavčitev zasebnikov normirancev

Z januarjem 2013 so se za zasebnike normirance začele uporabljati spremembe davčnih predpisov, ki se nanašajo na ureditev obdavčitve dohodka iz dejavnosti zasebnikov z upoštevanjem normiranih odhodkov. V sestavku je predstavljeno, kako zasebniki normiranci po novem določajo akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ki jo sami plačujejo med davčnim letom, in katere evidence so dolžni voditi.

Trenutek odbitka DDV pri pridobitvi blaga iz EU

Prejem računa za prejeto blago je le eden od štirih pogojev za uveljavitev pravice do odbitka DDV. Vse od vstopa Slovenije v EU leta 2004 je pravica do odbitka DDV nastala v davčnem obdobju prejema računa za pridobljeno blago, seveda če je bil DDV že obračunan. Pravico do odbitka bo po novem mogoče uveljaviti že za davčno obdobje pred davčnim obdobjem prejema računa, kar je bilo do zdaj mogoče le pri samoobdavčitvi storitev in samoobdavčitvi dobav blaga iz 76.a člena Zakona o davku na dodano vrednost. Novost bo nedvomno pomagala pri likvidnosti pridobiteljem blaga, ki imajo pravico do celotnega odbitka DDV, saj bo priznani odbitek pogosteje izničil obračunani DDV.

DDV pri najemu prevoznih sredstev

Pri DDV je glede dajanja prevoznih sredstev v najem več pravil za določanje kraja obdavčitve. Temeljijo na trajanju najema, vrsti prevoznega sredstva in najemnikovem statusu (zavezanec ali nezavezanec). Ločimo dolgoročni najem od kratkoročnega; prevozna sredstva pa na kopenska prevozna sredstva, plovila, letala in druga vozila. Določitev kraja obdavčitve najema je s 1. januarjem 2013 nekoliko drugače urejena, zato je prav, da najemodajalci preverijo, ali DDV plačujejo v pravi državi.

Pojmovnik slovenskega računovodstva zdaj tudi v spletni obliki

Zveza RFR je kot založba (izdajatelj je bil Slovenski inštitut za revizijo) pred dobrimi dvanajstimi leti izdala edinstveno strokovno delo v Sloveniji. Pojmovnik računovodstva, financ in revizije je pripravil prof. dr. Ivan Turk, ob prvi izdaji leta 2000 pa je izšel na kar 1.083 straneh. Njegova vsebina je razdeljena na tri poglavja: Uvod, Opredelitev izbranih strokovnih pojmov s področij računovodstva, financ in revizije s slovensko-slovenskim in slovenskoangleškim slovarjem izrazov ter Angleško-slovenski slovar izrazov za izbrane strokovne pojme s področij računovodstva, financ in revizije. Pojmovnik je v papirni izdaji kasneje izšel še v nekaterih ponatisih, zaradi spremenjenih razmer dela računovodij pa se je pokazala potreba, da bi bil dostopen tudi na spletu.

Sopomenke

Jezik je vseh nas ‒ vsi ga soustvarjamo in smo soodgovorni zanj. Zaradi naše različnosti in zaradi nenehnih sprememb potrebujemo slovnična, pravopisna, slogovna in še kaka pravila, da se laže ali sploh (spo)razumemo. Toda pravila brez zdrave pameti in strpnosti ter veselja in ljubezni do jezika so premalo. Če se hočemo sporazumevati z njim, se moramo sporazumeti tudi o njem. Temu so namenjene jezikovne strani.

Računovodstvo v dobi digitalnega poslovanja

Pomlad je čas začetkov in tudi letošnja nam obeta velik korak naprej. Pred dobrim letom smo se odločili temeljito prenoviti produkte, ki jih Zveza RFR pripravlja za vse, ki se profesionalno ukvarjate z računovodstvom in davki. Presodili smo namreč, da so se okoliščine, tehnologije in pričakovanja v sodobnem poslovanju temeljito spremenili. Tako temeljito, da smo morali kot osrednja založniška hiša na področju računovodstva ponovno premisliti o svojih produktih in jih na novo zasnovati.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS