Posebnosti osebnega stečaja podjetnika

Osebni stečaj samostojnega podjetnika posameznika se razlikuje od stečaja pravne osebe. S končanim stečajnim postopkom neporavnane obveznosti podjetnika oziroma terjatve upnikov ne prenehajo avtomatično. Ker podjetnik za obveznosti jamči z vsem svojim poslovnim in osebnim premoženjem, lahko upniki poplačilo svojih neporavnanih terjatev terjajo v nedogled, tudi iz podjetnikovih prihodnjih dohodkov. Podjetnik se poplačila lahko reši le s sklepom sodišča o odpustu obveznosti. Posebnosti stečaja podjetnika vplivajo tudi na odpravo pripoznanja in davčno obravnavo terjatev upnikov.

Knjiženje projektov, financiranih iz proračunov RS in EU

Organizacije v poslovnih knjigah izkazujejo tudi proračunska sredstva, prejeta za pridobitev osnovnih sredstev ali za pokrivanje stroškov projektov. Pri tem pogosto nepravilno opredelijo obdobje pripoznanja prihodkov, povezanih s temi sredstvi. Pri knjiženju projektov morajo upoštevati strokovna pravila, zapisana v računovodskih predpisih.

Razvrščanje in prerazvrščanje finančnih naložb

Poleg merjenja in vrednotenja sta razvrščanje finančnih naložb in njihovo prerazvrščanje zaradi sprememb namena posedovanja med najzahtevnejšimi računovodskimi opravili. Vplivata namreč ne le na izkazan poslovni izid družbe, temveč tudi na različno obdavčitev.

Napotki za poročanje o dohodkih iz delovnega razmerja v obrazcih iREK

Spremembe pri poročanju so delno posledica sprememb zakonov, delno pa sprememb pravilnika o vsebini in načinu poročanja. Od 1. januarja 2014 morajo delodajalci o individualnih podatkih za vse prejemnike dohodkov iz delovnega razmerja, o katerih poročajo v obrazcih REK-1, Dursu poročati tudi v obrazcih iREK.

Obračunavanje DDV v dejavnostih na področju športa

Osebe, ki delujejo na področju športa, morajo poznati pravila obračunavanja DDV, čeprav gre za dejavnost, ki je v glavnem nepridobitna. Nepridobitnost in javni interes lahko ob izpolnjevanju še nekaterih drugih pogojev pomenita oprostitev plačila DDV, ni pa nujno. Zato morajo davčni zavezanci ugotoviti, ali so dolžni pridobiti identifikacijsko številko za DDV ter kdaj, kje in po kateri stopnji so dolžni obračunati DDV.

Transferne cene – ugotovitve v davčnem inšpekcijskem nadzoru

Mednarodne družbe in njihove naložbe so nujne za zaposlovanje in gospodarsko rast posamezne države, vendar se dobički ne smejo neupravičeno prenašati iz držav, v katerih so ustvarjeni, zato namenja Durs posebno pozornost problematiki transfernih cen.

Spremenimo stvari, ki nam otežujejo delo

Med telefonskimi vprašanji, ki nam jih zastavljate bralci revije IKS, prevladujejo tista, v katerih nas sprašujete o računovodskih in davčnih vsebinah. Ko razrešimo dileme, ki vas tarejo, se običajno pogovorimo še o čem drugem. Pa ne samo o vremenu. Pogosto ste presenečeni nad nestrokovnostjo in neetičnostjo poklicnih kolegov, ki vodi v nelojalno konkurenco in razvrednotenje poklica. Pogosto skupaj ugotavljamo, da je marsikateri izračun, ki ga v računovodstvu pripravljamo za zunanje uporabnike, popoln nesmisel.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS