Letno poročilo 2016 za organizacije, ki računovodijo po SRS

Letno poročanje za poslovno leto 2016 se zaradi sprememb slovenskih računovodskih standardov nekoliko spreminja. Nekaj novosti je pri računovodskem delu letnega poročila, zaradi sprememb Zakona o gospodarskih družbah pa jih bo največ pri poslovnem poročilu za gospodarske družbe. Za kar nekaj organizacijskih oblik pa se ukinja poenostavitev poročanja Ajpesu. Poseben poudarek velja nameniti tudi konceptu pomembnosti pri pripravi pojasnil k računovodskim izkazom.

Računovodsko poročilo za poslovno leto 2016

Računovodsko poročilo je del letnega poročila, sestavljeno pa je iz računovodskih izkazov in pojasnil k njim. Ker je zahtevanih pojasnil veliko, si organizacije pomagajo z obširnimi preverjalnimi seznami. Vendar velja opozoriti, da jih je treba uporabljati smiselno, saj pojasnila niso sama sebi namen. Organizacija jih mora pripraviti tako, da imajo za bralca uporabno vrednost in da mu predstavljene informacije pomagajo pri sprejemanju poslovnih odločitev.

Poslovno poročilo za poslovno leto 2016

Sestavni del letnega poročila gospodarskih družb, ki so zavezane k reviziji računovodskih izkazov, je poslovno poročilo. V njem družba prikaže razvoj in izide poslovanja za leto, za katero poroča. Za druge organizacije pa področni zakoni določajo, da morajo pripraviti poročilo o poslovanju, a običajno ne določajo njegove vsebine.

Primer priprave obračuna DDPO za leto 2016

Zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb morajo sestaviti tudi davčni obračun za leto 2016 in ga davčnemu organu prek sistema eDavki oddati najpozneje do 31. marca 2017. V njem morajo upoštevati posebno davčno obravnavo nekaterih prihodkov in odhodkov. Zadnje spremembe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb denimo vplivajo na znesek akontacije DDPO za leto 2017.

Davčni obračun fizičnih oseb z dejavnostjo za leto 2016

Vse fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, morajo sestaviti davčni obračun za preteklo leto. To velja tudi za tiste, ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. Obrazec za davčni obračun oziroma nekatere priloge so bile nekoliko spremenjene. Zavezanci naj pozornost namenijo tudi poslom s povezanimi osebami in uporabi sredstev tudi za zasebne namene. Davčni obračun morajo oddati najkasneje do 31. marca 2017.

Kdaj je dovoljeno gotovinsko poslovanje

Z gotovinskim poslovanjem se srečujejo bolj ali manj vse pravne in fizične osebe. Pogosto je to pomemben del poslovanja, denimo v trgovini, lahko pa je le občasna oblika, na primer v šolah. Predpisi določajo nekatere omejitve plačevanja z gotovino pri nakupu ali prodaji blaga in storitev pa tudi za različne vrste izplačil fizičnim osebam. Prav tako določajo nadzor nad nekaterimi nakazili sredstev med pravnimi osebami.

Računovodstvo je preveč resen poklic, da bi ga lahko opravljal kdorkoli

Ob 60. obletnici delovanja Zveze RFR bomo vse leto objavljali pogovore z zanimivimi posamezniki, ki so odigrali pomembno vlogo pri razvoju računovodstva in financ. Predsednika Zveze RFR sodelavci kličejo z vzdevkom "šef". A čeprav bi lahko kdo to pomislil, omenjeni vzdevek nikakor nima negativnega prizvoka. Sodelavci doktorju Stanku Koželju namreč priznavajo avtoriteto in ugled, ki si ju je zaslužil kot eden od gradnikov sodobnega računovodstva v Sloveniji in dolgoletni vodja Zveze RFR.

Pri Zvezi društev računovodskih in finančnih delavcev Slovenije se je zaposlil leta 1981 − najprej za nekaj mesecev kot svetovalec, nato pa kot vodja strokovne službe. Bil je tudi dolgoletni glavni urednik revije IKS. Zadnje štiri mandate je bil tudi predsednik Zveze RFR. Med njegovim vodenjem je svetovalna služba prerasla v osrednjo strokovno organizacijo z odločilnim vplivom na računovodske rešitve v Sloveniji.

Tehnična navodila za uporabo digitalne revije IKS

Drage bralke in bralci revije IKS, z veseljem vam sporočamo, da boste od marca lahko prebirali digitalno različico revije IKS na vaši najbolj priljubljeni digitalni napravi. Zato je tukaj nekaj pomembnih tehničnih informacij, ki so povezane z uporabo digitalne revije IKS.

Digitalno, končno.

Pomlad vsako leto nestrpno pričakujemo. Letos še posebej, saj je s 1. marcem pred nami velika novost: nadgradnja revije IKS z njeno digitalno različico. Revijo boste lahko uporabljali na tablicah, mobilnih telefonih in seveda računalnikih.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS