Tema:

LETNO POROČANJE UPORABNIKOV EKN

Poročanje ob zaključku poslovnega leta

Uporabniki EKN ob koncu koledarskega leta po stanju 31. decembra sklenejo tudi poslovno leto in takrat morajo pripraviti obračune, poročila in podobno, s katerimi povzamejo poslovanje v končanem obdobju. O svojem poslovanju morajo pravilno in pravočasno poročati institucijam, določenim z zakoni in drugimi predpisi. Da bi lahko pripravili podatke in informacije za letno poročilo, morajo pred sestavitvijo računovodskih izkazov pregledati računovodske postavke, jih uskladiti z dejanskim stanjem na podlagi popisa, dokončno obračunati odbitni delež pri DDV, obračunati davek od dohodkov pravnih oseb, narediti druge obračune (proizvodnje, amortizacije) in še kaj.

Novi MSRP 15

Odbor za mednarodne računovodske standarde je maja 2014 sprejel nov računovodski standard za pripoznavanje prihodkov. Podjetja ga bodo uporabljala od 1. januarja 2017, a pred uporabo v državah EU ga mora potrditi še Evropska svetovalna skupina za računovodsko poročanje. Standard vsebuje novosti pri določanju sestavin prodajnega posla, zato bodo podjetja prihodke pripoznavala kasneje, kot jih zdaj. SRS ne smejo biti v nasprotju z MSRP, zato lahko slovenska podjetja pričakujejo njihove spremembe.

Poraba vzpodbud zaradi zaposlovanja invalidov nad predpisano kvoto

Podjetje, ki zaposluje invalide, lahko uveljavlja različne vzpodbude. Najpomembnejše so odstopljeni prispevki za socialno varnost, nagrade za preseganje predpisane kvote zaposlenih invalidov in davčne olajšave. Obravnavajo se kot državna pomoč, zato je njihova velikost omejena z evropskimi pravili. Vzpodbude, kolikor presegajo dovoljeni znesek, mora podjetje obrestovati. Če jih ne porabi v treh letih, mora obrestovani znesek nakazati v proračun.

Predhodno vprašanje Sodišču EU

Sestavek opisuje vlogo Sodišča EU in namen postopka predhodnega odločanja, ki ga je mogoče začeti pred tem sodiščem. Predstavlja tudi primer slovenskega davčnega zavezanca, na čigar zahtevo je Ustavno sodišče RS razveljavilo sodbo Vrhovnega sodišča RS zaradi kršitve pravice do zakonitega sodišča. Davčni zavezanec je Vrhovno sodišče RS že med postopkom pozval, naj o zadevi pridobi mnenje Sodišča EU, a mu sodišče ni ugodilo.

Obdavčitev dohodka iz prenosa premoženjske pravice in avtorskih honorarjev

Dohodek iz zaposlitve, izplačan za delo oziroma storitev avtorja, ni enak dohodku iz prenosa premoženjske pravice. Različno sta namreč obdavčena z dohodnino, prav tako pa se od njiju različno obračunavajo in plačujejo prispevki za socialno varnost.

Ugotavljanje obstoja stalne poslovne enote za namene DDV

Pojem stalne poslovne enote je v različnih predpisih različno opredeljen. Zavezanci za DDV morajo upoštevati opredelitve, ki so glede tega dane v predpisih o DDV. Na opredelitev stalne poslovne enote morajo biti pozorni, saj je od nje odvisen kraj obdavčitve. Če je nepravilno določen, je DDV narobe obračunan in to je lahko sankcionirano kot davčni prekršek.

Dopolnitev zgleda v IKSu 11/14

V reviji IKS 11/14 smo v sestavku Nakup rabljenih osebnih avtomobilov v drugi državi članici EU obračun dajatev prikazali v 4 zgledih. V zgledu 4, ki je na strani 67 in obravnava nakup rabljenega avtomobila pri prodajalcu iz EU brez ID-številke, manjka obravnava DDV. Zato zgled v celoti ponavljamo.

Določbe, ki jih ne razume niti Einstein

Se vam je že kdaj zgodilo, da ste se med prebiranjem predpisa vprašali, kakšen je bil avtorjev namen? Ste že kdaj prebirali člen uredbe, ki ga je mogoče razumeti na različne načine? Ko sam naletim na tak zapis, se začnem spraševati, kje je vzrok nerazumevanja. Samokritično najprej podvomim vase, zato se s zakonodajnim biserom napotim h kolegici ali kolegu, o čigar strokovnosti ne dvomim. Običajno neuspešno, saj mi tudi kolegi ne znajo pomagati.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS