(Ne)pravilno usredstvovanje in odlaganje stroškov

Večina stroškov se v organizaciji pojavlja relativno enakomerno iz obdobja v obdobje. Malo je takih, ki se pojavljajo neredno, bodisi enkrat bodisi večkrat, v daljšem časovnem razdobju. Če so ti stroški veliki, se kaj hitro pojavi vprašanje, ali jih mora organizacija usredstviti kot posebno vrsto sredstva ali jih mora morda odložiti in jih na neki način enakomerno razporediti po letih, da bi normalizirala poslovni izid.

Finančni najem

Sredstvo, ki je predmet finančnega najema, najemodajalec izkazuje v svojih poslovnih knjigah. Resda ni pravni, je pa zato ekonomski lastnik sredstva. To pomeni, da je izpostavljen vsem tveganjem in koristim glede sredstva, kot če bi bil tudi njegov pravni lastnik. Običajno lastništvo preide na najemnika s plačilom zadnjega obroka, čeprav prenos lastništva sploh ni pogoj, da organizacija najem razvrsti kot finančnega.

Katere kazalnike uporabiti za presojo morebitnega stanja insolventnosti družbe?

Za ugotavljanje insolventnosti morajo organizacije poskrbeti same. Kadar pa morajo insolventnost presojati za tiste, s katerimi poslujejo, uporabijo tudi javno dostopne podatke. A ti ne zadoščajo vedno. Pri tem so jim v pomoč kazalniki morebitne kapitalske neustreznosti, prezadolženosti in trajnejše nelikvidnosti družbe. Odgovornosti za ugotavljanje insolventnosti nima računovodja, lahko pa ga (izjemoma) prizadene regresna odškodninska odgovornost.

Dohodki, oproščeni dohodnine

Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Z njo so obdavčeni vsi dohodki fizičnih oseb rezidentov in tudi nerezidentov, če ustvarijo dohodke v Sloveniji. Nekateri dohodki pa z dohodnino niso obdavčeni, ker so bodisi neobdavčljivi bodisi oproščeni.

Prodaja in nabava blaga prek spleta

Zavezanci blago pogosto kupujejo ali prodajajo prek spleta. Pri tem poslujejo z zavezanci iz Slovenije pa tudi iz drugih držav članic in tretjih držav. Pravila obdavčitve z DDV se v teh primerih razlikujejo. Dodatno negotovost, ali bo posel obdavčen pravilno, pa povzroča tudi izdajanje računov, ki za namene DDV niso popolni, včasih pa račun sploh ni izdan.

Popravek odbitka DDV pri zavezancu v prisilni poravnavi

Potrjena prisilna poravnava vpliva tako na obračunani DDV kot tudi na pravico do odbitka tega davka. Obveznost zmanjšanja prvotno odbitega DDV je vezana na zmanjšanje obveznosti kupca, ki je v prisilni poravnavi, do njegovega dobavitelja. Táko stališče je zavzel davčni organ in temu sta v številnih primerih pritrdili tudi upravno in vrhovno sodišče.

Vpliv MSRP 17 na računovodske izkaze zavarovalnice

Zveza RFR na Dnevih računovodij vsako leto nagradi štiri najboljše magistrske naloge s področij računovodstva, financ in revizije. Magistrska naloga z naslovom Analiza vpliva uvedbe MSRP 17 na izkaz poslovnega izida in izkaz finančnega položaja življenjske zavarovalnice je ena od letošnjih nagrajenk. Avtorica je v nalogi preučevala razlike med trenutno veljavnim standardom za zavarovalne pogodbe MSRP 4 in novosprejetim standardom MSRP 17. Zanimalo jo je, na kakšen način bodo pripravljeni računovodski izkazi po MSRP 17.

Ko računovodje spregovorijo o smislu plačevanja davkov

Zveza RFR je tudi letos organizirala Dneve računovodij, zdaj že tradicionalni osrednji strokovni dogodek na področjih računovodstva, davščin in financ. Na srečanju, na katerem se je zbralo več kot 400 udeležencev, je največ pozornosti širše javnosti vzbudilo soočenje mnenj vidnih spremljevalcev stroke o pomenu plačevanja davkov.

Oblačno, nadzorovano in varovano

Računovodjo si romantično predstavljamo kot mojstra poklica, ki z uporabo zahtevnih strokovnih znanj vzpostavi pregled preteklega poslovanja in po tem, ko ga analizira, predlaga načrt prihodnjega delovanja ter spremlja doseganje načrtovanega. Na tak način naj bi računovodje prispevali k uresničevanju ciljev organizacij.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS