Računovodenje najemodajalcev

Najemodajalci najeme razvrščajo med finančne in poslovne. Pred tem pa morajo presoditi, ali pogodba sploh vsebuje najemno sestavino. To je tisto, s katero najemodajalec prenaša pravico do uporabe sredstva na najemnika. Pri poslovnih najemih najemodajalec prihodke pripoznava na podlagi enakomerne časovne metode. Pri finančnih pa najemnino obravnava kot vračilo glavnice in finančni prihodek, ki predstavlja zaslužek za naložena sredstva.

Kaj je verodostojna listina?

Čeprav v SRS že od leta 2016 ni zaslediti besedne zveze verodostojna listina, računovodje ta termin še vedno radi uporabljajo v praksi. Predvsem takrat, ko potrebujejo listino za pripoznanje poslovnega dogodka v računovodskih razvidih. A táko ravnanje ne bo vedno pravilno. Računovodja bi namesto tega, da išče listino za pripoznanje v poslovnih knjigah, moral presojati, ali listina, s katero razpolaga, odraža vsebino poslovnega dogodka.

Obračunavanje, poročanje in knjiženje stroškov dela v javnem sektorju

Pri obračunavanju stroškov dela morajo delodajalci ločevati med plačo, nadomestili plače in povračili stroškov v zvezi z delom. V javnem sektorju je poleg tega pomembna tudi ustrezna obravnava dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. O izplačilih javnim uslužbencem pa morajo delodajalci tudi poročati in jih ustrezno knjižiti.

Posebnosti (in zanke) pogodbe s poslovodno osebo ali prokuristom

Dogovori v pogodbi o zaposlitvi s poslovodno osebo ali prokuristom lahko bistveno odstopajo od siceršnjih delovnopravnih pravil. To velja predvsem glede delovnega časa, plačila za delo in prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Če se delodajalec in poslovodna oseba ali prokurist dogovorita drugače, mora biti to posebej zapisano v pogodbi o zaposlitvi.

Novosti pri boniteti iz članarin

Med bonitete pri dohodku iz zaposlitve davčni organ šteje tudi nekatere plačane članarine za zaposlenega. Po spremenjenem pojasnilu davčnega organa pa to ni boniteta, ko je članstvo pogoj za opravljanje določenega poklica, ki ga zaposleni opravlja pri delodajalcu. Prav tako ne takrat, ko je to po vsebini plačilo za izobraževanje ali dodatno usposabljanje zaposlenega, ki je povezano z delom zaposlenega pri tem delodajalcu.

Obdavčitev odškodnine za nepremoženjsko škodo

Odškodnine zaradi osebnih poškodb in zaradi povračila škode na osebnem premoženju so oproščene plačila dohodnine. Vendar to velja le, če izvirajo iz sodbe sodišča, pod določenimi pogoji pa tudi iz sodne ali izvensodne poravnave. Zaradi odločitve ustavnega sodišča pa po novem velja enako tudi za odškodnine za pravno priznane nepremoženjske škode.

Izračun bonitetne ocene in kazalniki, ki nanjo vplivajo

Organizacije lahko številna tveganja poslovanja, še zlasti pa tveganje neplačila, uspešno zmanjšujejo s preverbo poslovanja izbranega poslovnega partnerja. To storijo z izračunom bonitete organizacije oziroma z ugotavljanjem njene bonitetne ocene. To je običajno tudi prvo in najpomembnejše opravilo pred vstopom v posel z obstoječim ali potencialnim poslovnim partnerjem.

Obdobje kislih obrazov

Lakmusov papir je preprosto orodje, z lakmusovo tinkturo prepojen filtrirni papir, ki ga uporabljamo za prepoznavo kislosti ali bazičnosti. Rezultat je hiter in jasen – če se obarva rdeče, je snov kisla, če pa se modro, je bazična. Z njim tako enostavno, še pred reakcijo z okoljem, zaznamo pH-vrednost snovi, kar nam omogoči predvidevanje njenega učinka. 


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS