Vračunavanje stroškov in prihodkov ob zaključku poslovnega leta

Ob zaključevanju poslovnega leta mora organizacija v letne računovodske izkaze vključiti vse prihodke in odhodke, ki izpolnjujejo pogoje za pripoznavanje, kot jih določajo računovodski standardi. Zaradi upoštevanja načela nastanka poslovnega dogodka se lahko zgodi, da ne bo pravočasno prejela vseh prejetih in izdanih računov. V takšnih primerih bo morala stroške in prihodke vračunati na podlagi drugih knjigovodskih listin.

Knjiženje prodaje v tujem imenu in za tuj račun ali kdaj prefakturirati

Organizacije v praksi rade uporabljajo izraz prodaja v tujem imenu, še pogosteje pa prefakturiranje. Spet drugič govorijo o komisijski prodaji. Zdi se, da vsi ti izrazi označujejo enak posel, ki ga organizacije v poslovnih knjigah pripoznajo prek prehodnih kontov, brez pripoznavanja učinka med prihodki in stroški v izkazu poslovnega izida. Toda ali je taka obravnava sploh skladna z zahtevami računovodskih standardov?

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

Proračunski uporabniki morajo kot del poslovnega poročila izpolniti tudi izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ. Z njo potrdijo, da imajo vzpostavljen primeren sistem notranjega nadzora, ki deluje in se ustrezno vzdržuje. Predstojnik s podpisom izjave zagotavlja, da so ustrezno obvladovana vsa tveganja za doseganje ciljev ter za pravilnost poslovanja in poročanja. Glavni viri informacij za pripravo izjave so izpolnjen samoocenitveni vprašalnik ter poročila notranjega in zunanjega revizorja.

Stroški prevoza in prehrane pri zasebnikih po novem

Zasebniki niso v delovnem razmerju s svojim podjetjem. Kljub temu pa so jim določeni stroški prehrane, prevoza in prenočevanja davčno priznani do zneskov iz davčne uredbe o povračilih stroškov. Pogoji so enaki, kot sicer veljajo za izračun neobdavčenih zneskov povračil stroškov za zaposlene. Zadnje spremembe davčne uredbe pri stroških prevoza na delo in z njega se nanašajo tudi na zasebnike.

Obveznosti delodajalca ob koncu leta

Ob koncu leta mora delodajalec preveriti, ali so delavci izrabili lanski dopust in dva tedna letošnjega v enem delu. Izdati mora letni delovni koledar. Delavcem, ki so se zaposlili po 1. juliju, mora izplačati sorazmerni del regresa, do 31. januarja pa mora izdati pisni obračun (nadomestila) plače. Pripraviti se mora tudi na morebitno povečanje minimalne plače in večjo minimalno osnovo za obračun prispevkov. Če je imel dobro poslovno leto, lahko delavce tudi nagradi.

Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev in ločeno življenje ter terenski dodatek

Delavcu, ki pri delu uporablja lastna sredstva, pripada nadomestilo za njihovo uporabo. Do njega je upravičen za delo v poslovnih prostorih delodajalca ali na terenu in tudi pri delu na daljavo. Pri delu zunaj sedeža delodajalca pa mu lahko pripada tudi terenski dodatek ali nadomestilo za ločeno življenje, vendar le, če tako določa kolektivna pogodba dejavnosti. Ti pravici pa lahko delodajalec določi tudi v podjetniški kolektivni pogodbi, internem aktu ali pogodbi o zaposlitvi.

Kdaj vrniti državno pomoč po devetih interventnih zakonih

V reviji IKS 11/21 je bila objavljena tabela o okoliščinah za vračilo državne pomoči. Ker nam jo je zagodel oblikovalski škrat, jo objavljamo še enkrat.

Čar obdarovanja

Pozno jeseni se pri računovodjih pojavi vsakoletni nemir. Nekateri ga občutimo hitreje, že ko se na ulicah pojavijo kostanjepeki, drugi nekoliko kasneje, šele ob postavljanju novoletnih okrasitev. Oboji se namreč zavemo, da je pred nami tisti del leta, ko se bomo ukvarjali z darili in drugimi opravki, ki sodijo v prednovoletni čas. V času, ko se drugi lahko neobremenjeno prepustijo iskanju daril, moramo računovodje ob željah in pričakovanjih darovalcev in obdarovancev upoštevati tudi predpise. In vsako leto je kakšno novo pravilo. 


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS