Računovodska obravnava kočljivih pogodb

Po SRS 10.36 je pogodba kočljiva, kadar stroški izpolnjevanja pogodbenih obvez presegajo gospodarske koristi, ki izvirajo iz nje. Podjetje mora za tako pogodbo oblikovati rezervacijo – računovodsko oceno. Ta odraža sedanjo obvezo podjetja, ki je posledica preteklega dogodka in za poravnavo katere bo verjetno potreben odtok gospodarskih dejavnikov.

Računovodska obravnava poslovnega izida pri uporabnikih EKN

Drugi uporabniki ugotavljajo in knjižijo poslovni izid po načelu denarnega toka, na podlagi realizacije proračunskih postavk iz finančnih načrtov oziroma proračunov. Končna informacija je stanje na računu. Določeni uporabniki poslovni izid ugotavljajo in knjižijo po načelu poslovnega dogodka, na podlagi prihodkov in odhodkov. Razporejajo pa ga za določene namene v skladu z odločitvami ustanovitelja oziroma organov upravljanja.

Usredstvenje stroškov izposojanja

Stroške izposojanja finančnih sredstev, kot so obresti in drugi stroški, ki so povezani s sredstvom v pripravi, mora podjetje usredstviti. Tako stroški ne bremenijo poslovnega izida, ampak povečujejo nabavno vrednost sredstva v pripravi do njegove usposobitve za uporabo.

Primeri obračuna dajatev od dohodkov fizičnih oseb

V preteklem letu so bile uvedene številne novosti pri obračunavanju prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno varstvo. Letošnje novosti pa se nanašajo na zavarovanje dijakov in študentov pri opravljanju dela prek pooblaščenih organizacij in na osebno dopolnilno delo. Prišlo je tudi do sprememb pri oznakah dohodkov na obrazcih REK.

Tranzitna prodaja blaga in pravi tristranski posli

Mnogokrat kupec naroči prodajalcu, naj naročeno blago dostavi neposredno njegovemu kupcu. Ker ga naročnik ne uskladišči, gre za tranzitno prodajo blaga, pri kateri sodelujejo trije udeleženci. Če ima vsak izmed njih identifikacijsko številko za DDV katerekoli druge države članice EU, gre za prave tristranske posle, za katere pri obračunu DDV veljajo posebnosti.

Kdo sme in kdo mora sodelovati v davčnem inšpekcijskem nadzoru

V davčnem inšpekcijskem nadzoru morajo sodelovati zavezanci za davek, ki so stranke v postopku, in njihovi zastopniki. Na podlagi pooblastila smejo sodelovati tudi druge osebe, na primer računovodski servisi. Ti morajo razlikovati med zaprosilom davčnega organa za posredovanje podatkov in sodelovanjem v davčnem inšpekcijskem nadzoru. Kadar gre za sodelovanje, naj upoštevajo določbe veljavne zakonodaje, prejeta pooblastila in pogodbo o opravljanju računovodskih storitev.

Zbirka predpisov Zveze RFR v spletni različici 

Spletna zbirka predpisov omogoča hitro in preprosto uporabo predpisov s področij računovodstva, davščin in financ. Vsebinsko in grafično sledi tiskani različici Zbirke predpisov Zveze RFR.

Mobilna aplikacija Zveze RFR Računovodski izračuni

Zveza RFR je svojo ponudbo posodobila z brezplačno mobilno aplikacijo Računovodski izračuni. Aplikacija je mobilna različica 12 izračunov, ki so dostopni na spletni strani Zveze RFR in temeljijo na zadnjih predpisih in določbah. Z njimi pridobite ocene stroškov različnih oblik dela, stroškov kilometrine, zamudnih obresti in še več.

Strokovnost v času hitrih sprememb

Pred desetletji si našega poklica nismo mogli predstavljati brez gore popisanega papirja. Kartice, knjige, obračuni, formularji in plačilni nalogi. A sčasoma je vse to postalo digitalno, naše delo z dokumenti pa je vedno bolj virtualno.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS