Tema: LETNO POROČANJE ZA ZASEBNI SEKTOR

Poudarki pri sestavitvi izkaza poslovnega izida

Organizacija uspešnost poslovanja ugotavlja z izkazom poslovnega izida, vendar merjenje njegovih postavk ni vedno preprosto. SRS 2016 uvajajo novosti pri pripoznavanju prihodkov v povezavi z ločenimi sestavinami prodajnega posla in pri pripoznavanju danih in prejetih spodbudnin pri poslovnem najemu. Jasneje so zapisana tudi pravila razvrščanja prevrednotovalnih prihodkov in odhodkov pri naložbenih nepremičninah, ki jih organizacija po začetnem pripoznanju meri po pošteni vrednosti.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 29. 12. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS