Računovodski in davčni vidik popravka vrednosti terjatev

Terjatve so pomemben pokazatelj finančnega položaja podjetja. Da bi bilanca stanja prikazovala resničen in pošten položaj, mora podjetje za terjatve, za katere obstaja spor ali dvom o njihovem poplačilu, oblikovati popravek vrednosti v breme poslovnega izida. Računovodska in davčna obravnava popravka vrednosti pa se med seboj razlikujeta.

Stroški prodanih zalog

Stroški prodanih zalog so računovodska kategorija pri določenih uporabnikih, ki po načelu poslovnega dogodka knjižijo stroške takrat, ko nastanejo z njimi povezani prihodki. Evidenčno se vrednost prodanih zalog materiala, trgovskega blaga in gotovih proizvodov ne izkazuje, saj je bil evidenčni odhodek izkazan že ob plačilu stroškov, ki sestavljajo nabavno ali stroškovno vrednost prodanih zalog. Drugi uporabniki ne evidentirajo stroškov prodanih zalog, saj je nastanek stroškov povezan s plačilom. Kljub temu pa je primerno, da zagotovijo spremljanje prek kontov časovnih razmejitev, ko razpolagajo s stvarmi, ki prehajajo v plačila ali porabo na daljši rok ali zunaj enega obračunskega obdobja.

Obveščanje o neusklajenih pobotih v premoženjski bilanci

Neusklajenost terjatev in obveznosti med proračunskimi uporabniki iz leta v leto neupravičeno spreminja vrednost splošnega sklada (neto vrednost premoženja) v konsolidirani premoženjski bilanci države in občin. Zato je Ministrstvo za finance dopolnilo vnosne obrazce premoženjskih bilanc. Proračunski uporabniki po novem v obrazec Partnerji vnašajo podatke o posameznih odprtih terjatvah in obveznostih do proračunskih uporabnikov. Ugotavljanje in odpravo neusklajenosti podatkov omogoča primerjava medsebojnih pobotov prek obrazca Neusklajeni zneski.

Odpust dolgov fizičnim osebam

Enkratni odpust starih dolgov, ki izvirajo iz stroškov gospodinjstva oziroma drugih rednih življenjskih stroškov, je bil uzakonjen z namenom izboljšati položaj socialno najšibkejših družin in posameznikov. Upniki, ki so že oziroma še bodo pristopili k posebnemu sporazumu z Vlado RS, bodo lahko odpustili dolgove oziroma odpisali terjatve do zneskov, ki jih bodo določili sami, ne da bi bili zaradi odpisa obremenjeni z dajatvami. Ob izvedbi predpisanega postopka za odpis bodo upravičeni do zmanjšanja obveznosti za DDV od neplačanih terjatev, ne bo jim treba obračunati dohodnine, pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb pa bodo odhodki na podlagi odpisa terjatev davčno priznani.

Prekvalifikacija pravnih poslov in obdavčitev prikritih poslov

V poslovnih knjigah prikazani pravni posli morajo ustrezati dejanski pravni in ekonomski vsebini posla, sicer jih davčni organ v inšpekcijskem nadzoru obravnava kot navidezne posle, ugotovi vsebino prikritega posla in prikriti posel obdavči. V poslovnih razmerjih s fizičnimi osebami je potrebna skrbna presoja, ali obstajajo in prevladujejo znaki odvisnega razmerja, saj je za obdavčitev ne glede na pravnoorganizacijsko obliko fizične osebe pomembna narava razmerja med pogodbenima strankama. Presojo je smiselno opraviti od primera do primera, upoštevaje vse okoliščine. Vsekakor pa mora davčni zavezanec skrbno in pravočasno dokumentirati listine, ki lahko v naknadnem nadzoru dokazujejo pravilnost opravljene presoje posla.

Novosti pri prenosu podjetja med samostojnima podjetnikoma

Novela ZGD-1I je prinesla nekaj novosti tudi na področju poslovanja samostojnega podjetnika, ki vplivajo tudi na prenos podjetja med samostojnima podjetnikoma. Skrajšal se je recimo rok objave prenehanja dejavnosti in razširil krog oseb, na katere lahko podjetnik prenese svoje podjetje.

Kolikšna bo cena uvedbe davčnih blagajn?

Bliže kot je trenutek uvedbe davčnih blagajn, bolj je čutiti nemir tistih, ki bodo pri tem morali sodelovati. Ko pomislimo na zaplete in težave pri vzpostavitvi sistema e-računov, se zdi njihova trema upravičena.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS