Spremembe SRS 15 (2019)

Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je junija 2018 sprejel SRS 15 (2019). Organizacije, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, bodo standard začele uporabljati 1. januarja 2019. Vendar standard ne uvaja le lepotnih in terminoloških popravkov. V primerih, ko imajo organizacije v eni prodajni pogodbi več izvršitvenih obvez, so lahko učinki na izkaz poslovnega izida znatni. Spreminjata se predvsem čas in znesek pripoznanih prihodkov.

Računovodska obravnava prejetih zavarovalnin zaradi nastale škode

Organizacije se o pravilnosti računovodske obravnave določenih poslovnih dogodkov navadno začnejo spraševati takrat, ko kakšen temeljito poseže v velikost pripoznanih prihodkov in odhodkov, še posebej če se ne pojavljajo pogosto. Eden od takih so stroški, povezani s škodami v povezavi z vremenskimi ujmami. Letos so v različnih predelih Slovenije te povzročile škodo na objektih in opremi; nekateri od njih so bili zavarovani, drugi pa ne.

Računovodska obravnava renovacij in prenov nepremičnin

Nakupi, gradnje in renovacije nepremičnin so običajno povezani s pomembnejšimi zneski. Zato je njihova pravilna pripoznava pomembna za resnično in pošteno predstavitev računovodskih izkazov. Čeprav se na prvi pogled zdi, da so računovodski izkazi na tem področju jasni, pa se računovodska obravnava takega dogodka v praksi pogosto izkaže za zelo zapleteno.

Sodna praksa Sodišča EU v prvi polovici leta 2018

Sodišče EU je na področju DDV v zadnjih nekaj mesecih spet izdalo veliko sodb. Med temi znova prednjačijo teme, kot so pravica do odbitka DDV, pravica do oprostitve tega davka in opredelitev posamezne transakcije kot (ne)obdavčljive v sistemu DDV. Za številne zavezance pa bo verjetno zanimiva sodba, ki govori o obveznosti popravka odbitka DDV, ker nepremičnina dve leti po pridobitvi ni bila dana v najem, čeprav si je zavezanec za to prizadeval.

Izbrana sodna praksa v zvezi z DDPO

Sodišče je v zadnjem letu odločalo o več primerih davčnega nepriznavanja odhodkov. Velikokrat je zaključilo, da so bile storitve neopravljene oziroma da ni bilo dobav blaga. Odločalo pa je tudi o uveljavljanju davčnih ugodnosti pri izčlenitvi. V eni sodbi je presojalo tudi to, kakšna mora biti davčna osnova za davčni odtegljaj.

Jubilejna nagrada

Z jubilejno nagrado delodajalec nagradi delavca za dolgoletno delo v podjetju. Ker to ni zakonska pravica, pripada le delavcem, katerih delodajalci imajo v kolektivnih pogodbah, internih aktih ali pogodbah o zaposlitvi določene pogoje in velikost za njeno izplačilo.

Odgovor na objavljeno informacijo

V skladu z 42. členom Zakona o medijih (UL RS 110/06 ... 39/16) objavljamo odgovor na objavljeno informacijo. Odgovor, ki ga je posredovala Agencija za energijo, objavljamo brez sprememb in dopolnitev.

Dežela finančnih vsevedov

Zadnje tedne spremljamo razgreto debato o davčnih stopnjah, o davčnih utajah, o obdavčitvi dela in kapitala, pa tudi o kompleksnih temah, kot so investicije, subvencije, dodane vrednosti, kapital in dolg.

 


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS