Razvrščanje in merjenje kriptovalut po SRS

Tematika je bila vroča že pred leti. SRS pred koncem leta 2018 niso določali računovodske obravnave kriptovalut, zato se je stroka ozirala po rešitvah v tujini. Po SRS so kriptovalute finančna naložba, ki jo organizacija meri po nabavni vrednosti ali po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. Organizacije, ki računovodske izkaze sestavljajo po MSRP, pri razvrščanju kriptovalut še vedno uporabljajo splošna pravila iz okvira MSRP.

Tožba – rezervacija ali pogojna obveznost?

Problematika rezervacij je posebnost slovenskih organizacij, a bolj zaradi davčnega priznavanja stroškov, povezanega z njihovim oblikovanjem, kot zaradi računovodske obravnave. Ta je jasna: če je bolj kot ne gotovo, da bo nastali dogodek povzročil odliv gospodarskih koristi v prihodnosti (običajno gre za plačilo), organizacija v breme stroškov oblikuje rezervacijo. S tem poslovni izid obremeni takrat, ko je dogodek nastal. V nasprotnem primeru ne pripozna rezervacije, ampak pogojno, zunajbilančno obveznost.

Nakup dejavnosti

V računovodskih standardih bodo računovodje težko našli računovodsko obravnavo nakupa dejavnosti. Pa ne zato, ker je ni, ampak ker se nahaja pod besedno zvezo poslovna kombinacija. To je treba razumeti v širšem smislu: kot nakup lastniškega deleža v drugi organizaciji in s tem pridobitev obvladovanja ter tudi kot nakup dela organizacije. Kot nakup dela organizacije pa se štejejo tudi poslovni dogodki, kjer organizacija v ločenih pravnih poslih pridobi osnovna sredstva in prevzame zaloge in zaposlene.

Priglasitev odloga dohodnine od dobička iz kapitala

Pri podaritvi nepremičnin, deležev, delnic in investicijskih kuponov lahko darovalec uveljavi odlog ugotavljanja dobička iz kapitala, če ta kapital podari določenim družinskim članom. Da bi bil veljaven, ga mora tudi priglasiti. Odlog pri darovalcu je možen, če je odsvojitev obdavčena. Pri prejemniku je odlog po sodni praksi možen, tudi če je odsvojitev kapitala neobdavčljiva.

Vprašanja pri izstopu družbenika iz družbe z omejeno odgovornostjo

Družbenik lahko izstopi iz družbe, če družbena pogodba to omogoča. Ob utemeljenih razlogih lahko izstop zahteva tudi sodno. Dohodek, ki ga družbenik fizična oseba prejme od družbe za izstop iz nje, je obdavčen po pravilih za obdavčitev dobička iz kapitala. Če je bil družbenik že več kot 20 let imetnik deleža, je ta dobiček oproščen plačila dohodnine.

Enotna dobava ali več posamičnih?

V sistemu DDV je treba vsako dobavo obravnavati posamično. To pravilo ima dve odstopanji, in sicer nesamostojne pomožne dobave in enotne dobave. Zadnje so v praksi vse pogostejše. Sestavljene so iz več posameznih dobav, ki pa jih je treba, če same zase nimajo nobenega pomena ali vrednosti, obravnavati skupaj kot eno dobavo. Vse, kar je potrebno in nujno za izvedbo nekega naročila, praviloma sestavlja enotno dobavo. Pogosto so celo nenujne in postranske transakcije sestavni del enotne dobave.

Vpliv družbeno-ekonomskih kazalcev na slabitve po MSRP 9 iz naslova terjatev do kupcev

Zveza RFR na Dnevih računovodij vsako leto razglasi štiri najboljše magistrske naloge s področij računovodstva, financ in revizije. Med letošnjimi je tudi magistrska naloga Blaža Jantola. Naloga raziskuje vpliv družbeno-ekonomskih kazalcev na matriko odstotkov pričakovanih izgub terjatev do kupcev. Avtor je kazalce preizkusil na računovodskih izkazih slovenskih in evropskih organizacij, ki delujejo v dejavnosti elektrodistribucije.

Pogovor z avtorjem nagrajenega magisterija Blažem Jantolom

Blaž Jantol iz Ljubljane je leta 2014 diplomiral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, smer Denar in finance, nato pa je na isti fakulteti nadaljeval še magistrski študij na smeri Računovodstvo in revizija. Magistrsko nalogo je leta 2020 tudi uspešno zagovarjal. Med študijem je pridobil še licenco zapriseženega računovodje (ACCA), trenutno pa vodi projektne finance v podjetju Iskraemeco. Blaž pa tudi upa, da bo v času izdaje tega sestavka že postal ponosni očka malemu Luki.

Napoved za računovodje: nejasno bo

Nekaj dni je kazalo, da bomo računovodje konec aprila vendarle lahko zajeli sapo in se lotili urejanja manj nujnih zadev, ki so se nakopičile v zadnjih mesecih. Bilance so zaključene in interventni ukrepi, ki posegajo na naše področje dela, so bolj utečeni in manj pogosti. A to je bil račun brez krčmarja. V teh dneh je vlada namreč najavila spremembe, ki bodo poskrbele za konkretno raven vznemirjenja v mesecih do konca leta. 


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS