Tema: LETNO POROČANJE ZA ZASEBNI SEKTOR

Posebnosti pri poročanju društev in invalidskih organizacij

Poročanje za leto 2016 za društva prinaša nekaj sprememb. Zaradi enotnih shem bilance stanja in izkaza poslovnega izida morajo zdaj podrobneje razčleniti nekatere postavke sredstev in obveznosti, ločeno izkazovati prihodke od najemnin, prodaje proizvodov in storitev ter prodaje blaga in materiala, ustvarjene v Sloveniji, v EU ali zunaj nje. V dodatnih podatkih pa tako kot do zdaj prikazujejo prihodke in odhodke iz opravljanja pridobitne dejavnosti.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 29. 12. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS